Zakończenie projektu „Edukacja ekologiczna i cyfrowa sposobem na podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa”

„Edukacja ekologiczna i cyfrowa sposobem na podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa”

(Ecological and digital education as a way to raise environmental awareness of the society)

UMOWA FINANSOWANA dla:
Projektu z wieloma beneficjentami Programu ERASMUS+

Nr projektu: 2022-1-PL01-KA210-ADU-000084061

Główne cele projektu:

Celem głównym projektu był rozwój kompetencji i wymiana doświadczeń kadry edukacji organizacji partnerskich w zakresie edukacji społeczeństwa w tematach: edukacji cyfrowej i obsługi komputera, ekologii i wykluczenia społecznego oraz debaty publicznej.

Ponadto projekt miał na celu wzrost wiedzy i umiejętności 17 przedstawicieli kadry edukacji organizacji partnerskich w zakresach edukacji cyfrowej, debaty publicznej, edukacji ekologicznej oraz prowadzenia zajęć dostępnych dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności i osób starszych.

Rezultaty:

  • W trakcie trzech mobilności zrealizowano łącznie 72 godziny warsztatów/szkoleń dla kadry edukacji organizacji partnerskich oraz seniorów biorących udział w mobilnościach.
  • Podniesiono poziomu wiedzy i umiejętności 17 osób z kadry edukacji organizacji partnerskich w zakresie metod i narzędzi stosowanych w edukacji ekologicznej, cyfrowej, włączania społecznego oraz metod i narzędzi stosowanych w edukacji seniorów w okresie 18 miesięcy realizacji projektu, poprzez uczestnictwo w szkoleniach i warsztatach realizowanych w ramach mobilności.
  • Organizacje partnerskie przy współudziale beneficjantów opracowały i zrealizowały lokalne plany edukacyjne w zakresie edukacji ekologicznej, cyfrowej, debaty publicznej i włączenia społecznego, z wykorzystaniem wiedzy i umiejętności przekazanej od partnerów projektu.

Mobilności zrealizowane podczas projektu

Mobilność nr 1

Mobilność odbyła się w dniach 6-7.01.2023r w Krakowie i była wizytą przygotowawczą projektu.

Celem wizyty było poznanie się kadry zarządzającej partnerów projektu, podpisanie dokumentów formalnych, dyskusja i uzgodnienie metodologii pracy, uzgodnienie i opracowanie wzorów dokumentów formalnych (list obecności, protokołów, harmonogramów, programów zajęć itp.), a także uzgodnienie harmonogramu mobilności i tematów poszczególnych warsztatów i szkoleń.

Zdjęcia przedstawiają spotkanie przedstawicieli organizacji: prezentacja organizacji oraz podpisanie dokumentów formalnych.

Dzięki przeprowadzeniu wizyty przygotowawczej nastąpiło lepsze poznanie się partnerów projektu. Mobilność przyczyniła się to do zrozumienia zasad współpracy i kontekstu kulturowego organizacji partnerskich.

Mobilność nr 2

Mobilność odbyła się w dniach 9-12.02.2023 w Krakowie i dotyczyła
krótkich programów szkoleniowych dla pracowników.

Celem tej mobilności było przekazanie doświadczeń polskich partnerów kadrze Brainery Academy w zakresie pracy z osobami starszymi i z niepełnosprawnościami, edukacji ekologicznej i włączania społecznego osób z mniejszymi szansami.

Stowarzyszenie Kulturalno Oświatowe Wsi Dominikowice przygotowało warsztaty m.in. na temat różnych technik angażowania osób starszych i z niepełnosprawnościami w działania ekologiczne i wykorzystujące produkty z recyklingu.

Zdjęcia przedstawiają warsztaty ekologiczne: Tworzenie nowych rzeczy z wykorzystaniem produktów z recyklingu.

Fundacja Wyjdź z Domu prowadziła warsztaty na temat pracy z osobami w podeszłym wieku, zmagającymi się z problemami zdrowotnymi, niepełnosprawnościami oraz samotnością. Zajęcia koncentrowały się na zagadnieniu umiejętności rozpoznania potrzeb, oczekiwań i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób starszych i z niepełnosprawnościami.


Zdjęcia przedstawiają warsztaty, gdzie ich uczestnicy, mieli założone opaski na oczach i prowadzeni byli przez osoby poruszające się na wózku inwalidzkim. Celem było pokazanie, jakie bariery napotykają osoby z niepełnosprawnościami.

Mobilność nr 3

Mobilność 3 odbyła się 2-5.05.2023r w Udine, Włochy i dotyczyła krótkie programów szkoleniowych dla pracowników

Celem tej mobilności było przekazanie wiedzy i doświadczeń od kadry Brainery Academy kadrze Stowarzyszenia SKOWD i Fundacji Wyjdź z Domu.

Brainery Academy przygotowało warsztaty m.in. w zakresie prowadzenia edukacji cyfrowej, używanych aplikacji i urządzeń w edukacji a także prowadzenia zajęć z debaty publicznej, promocji zdrowego trybu życia i nieformalnych metod edukacji i terapii beneficjentów.


Zdjęcia przedstawiają uczesników biorących udział w zajęciach ruchowych ( tańca, fitnessu) oraz w zajęciach terapii artystycznej monoprint polegającej na wykonaniu jednej niepowtarzalnej odbitki.

Mobilność nr 4

Mobilność 4 odbyła się w dniach 11-14.09.2023w Udine, Włochy i była to mobilność łączona dorosłych słuchaczy.

Uczestnikami mobilności były osoby z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym w tym seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami i osoby zamieszkujące z tereny wiejskie. Po 6 beneficjentów od partnera, łącznie 18 osób.
Podczas warsztatów i szkoleń realizowanych w trakcie mobilności uczestnicy przedstawili własne doświadczenia dotyczące integracji europejskiej i kultury w odniesieniu do siebie oraz swoich małych ojczyzn z których pochodzą. Podczas mobilności uczyli się tolerancji i akceptacji dla osób o różnych wyznaniach czy dziedzictwie kulturowym. Uczestniczyli w opracowaniu programów pracy w zakresie edukacji ekologicznej i cyfrowej. W trakcie warsztatów wykorzystane były metody i tematy nad którymi pracowała kadra partnerów w czasie wcześniejszych mobilności.

Zdjęcia przedstawiają seniorów biorących udział w terapii śmiechu oraz w zajęciach ekologicznych: tworzenie lalek z materiałów „z odzysku”.

Mobilność nr 5

Mobilność 5 odbyła się w dniach 4-5.01.2024 w Gorlicach i była to wizyta podsumowująca.

Podczas ostatniej mobilności wymieniono cenne uwagi i doświadczenia w kwestiach realizacji projektu i planów edukacyjnych a także zaangażowania w beneficjentów w działania projektowe.

Kolejnym punktem spotkania była ewaluacja realizacji projektu oraz podsumowujących efekty działań a także propozycje rozwinięcia współpracy o nowe działania.


Zdjęcia pokazują spotkanie przedstawicieli organizacji partnerskich dyskutujących na temat zakończonego projektu.

Ostatnie artykuły

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Pin It on Pinterest

Share This