Szkolenie w Zagrzebiu dla kadry Fundacji w ramach projektu „Wyjdź z domu, rozwijaj i ucz się!”

W dniach 09-12 sierpnia 2021 roku w ramach projektu Ponadnarodowa mobilność kadry niezawodowej edukacji dorosłych, pracownicy oraz współpracownicy Fundacji Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Wyjdź z Domu” brali udział w wyjeździe szkoleniowym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, POWERAE – 2019-1-PL01-KA104-064700; pn. „Wyjdź z domu, rozwijaj i ucz się” w Zagrzebiu.

W wyjeździe uczestniczyło 5 pracowników Fundacji.

Szkolenie przeprowadziła chorwacka organizacja Centar za obrazovanje odraslih Validus – jedna z największych organizacji w tym kraju, która na co dzień aktywnie walczy o prawa osób z niepełnosprawnościami a także realizuje wiele projektów wspierających te osoby aktywnym uczestnictwie w życiu społecznym. Zajmuje się przede wszystkim osobami z niepełnosprawnościami intelektualnymi i walczy o ich jak najbardziej samodzielne życie.

W ramach szkolenia pracownicy i współpracownicy Fundacji wzięli udział w wykładach/warsztatach i prezentacjach dotyczących sytuacji osób z niepełnosprawnościami na terenie Chorwacji, barier architektonicznych w administracji publicznej i transporcie oraz uregulowań prawnych i aspektów dyskryminacji w życiu społecznym.

Jednocześnie Validus przedstawiał nam sposoby pracy z osobami z niepełnosprawnościami, swoją walkę o ich usamodzielnianie, w tym zwalczanie kwestii ubezwłasnowolniania osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi oraz przywracania im praw i podmiotowości w życiu społecznym i zawodowym.

Działania Validus połączone są z deinstytucjonalizacją pracy z osobami z niepełnosprawnościami. Organizacja ta posiada około 300 podopiecznych oraz około 70 pracowników. Organizacja nie tworzy wielkich domów pomocy, a odwrotnie promuje i podkreśla, iż najlepszy efekt pomocy osobom z niepełnosprawnościami przynosi najlepsze efekty wtedy, gdy pracuje się z nimi w małych grupach. W związku z tym opiekuje się nimi między innymi poprzez tworzenie małych domów i mieszkań dostosowanych dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W domach tych osoby uczone są samodzielności, tworzą tzw. małe grupy o charakterze przyjacielskim i rodzinnym gdzie przebywają z nimi asystenci i wolontariusze w ilości i liczbie dopasowanej do potrzeb mieszkańców.

Udział w tym niezwykle ciekawym szkoleniu pozwolił nam poznać specyfikę działalności organizacji Validus, ideę deinstytucjonalizacji i szeroką gamę rozwiązań przez nią stosowanych w następujących obszarach:

  • współczesne zasady niesienia pomocy osobom z niepełnosprawnościami w tym w szczególności z niepełnosprawnościami intelektualnymi: a przede wszystkim zasada deinstytucjonalizacji, włączania społecznego, usamodzielniania i podmiotowości, aktywnego wspierania i wielu innych.
  • zasady i przykłady przystosowania przestrzeni publicznej i prywatnej w Chorwacji pod kątem potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, w tym w szczególności obiektów użyteczności publicznej i infrastruktury transportowej oraz ich praktyczna realizacja.
  • sytuacja osób z niepełnosprawnością na uczelniach wyższych, usługi środowiskowe, możliwości mieszkaniowe oraz pomoc asystenta osoby niepełnosprawnej w Chorwacji.

W trakcie szkolenia mieliśmy możliwość wzięcia udziału w wizytach studyjnych w domu i mieszkaniu wybudowanym i przystosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Miejsca te były przykładami nowoczesnego i nie instytucjonalnego działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami. W każdym z nich mieszka nie więcej jak 5 osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, każda osoba ma osobny pokój oraz może przebywać i realizować się w częściach wspólnych takich jak kuchnia, pokój gościnny, ogród, taras. W mieszkaniach które nam przedstawiono mieszkały osoby o znacznych stopniach niepełnosprawności, które wymagają stałej pomocy min. 1 osoby przez 24 godziny na dobę.

Wyjazd szkoleniowy był niezwykle ciekawy i motywujący do działania w tematyce szeroko rozumianej pomocy osobom z niepełnosprawnościami, w tym przede wszystkim z niepełnosprawnościami intelektualnymi. Zarówno w obszarze likwidacji barier architektonicznych jak i egzekwowania zapisów prawnych umożliwiających pełne uczestnictwo tych osób w życiu społecznym i zawodowym oraz deinstytucjonalizację pomocy. Istotną kwestią jest również zmiana sposobu postrzegania osób z niepełnosprawnościami wśród społeczeństwa aby osoby te mogły czuć się pełnoprawnymi uczestnikami we wszystkich dziedzinach życia. Serdecznie dziękujemy organizacji Validus za pełen profesjonalizm w przeprowadzeniu szkolenia oraz zaangażowanie i ogromną życzliwość dla jego uczestników!!!

 

Ostatnie artykuły

Zapraszamy na konferencję

Zapraszamy na konferencję

Ośrodek Wsparcia i Testów Kraków-Gorlice wraz z Wydziałem Humanistycznym AGH zapraszają na konferencję „Technologie asystujące w życiu osób z niepełnosprawnościami — nadzieje, obawy, perspektywy”. Odbędzie się ona we wtorek 02.04.2024 na Wydziale Humanistycznym AGH...

czytaj dalej

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Pin It on Pinterest

Share This