Projekt – Edukacja ekologiczna przeciwko wykluczeniu społecznemu

Projekt Edukacja ekologiczna przeciwko wykluczeniu społecznemu

(,,Environmental education against social exclusion”)

partnerstwa na małą skalę w sektorze edukacji dorosłych

UMOWA FINANSOWANA dla:

Projektu z wieloma beneficjentami Programu ERASMUS+

Nr umowy: 2021-2-PL01-KA210-ADU-000051314

Wartość projektu: 60 000,00 EUR

Celem głównym projektu jest rozwój kompetencji i wymiana doświadczenia kadry edukacji organizacji partnerskich w zakresie edukacji społeczeństwa w tematach: zrównoważonego rozwoju, ekologii i wykluczenia społecznego. Projekt realizowany jest przez Fundację „Wyjdź z Domu” i 2 partnerów: ze Słowenii (Drustvo Za Trajnostni Razvoj In Oesbnostno Rast – Institut Treelogy) oraz Polski (Stowarzyszenie ,,Skrawek Nieba”) w ciągu 24 miesięcy od 01.05.2022 r. do 30.04.2024 r.  Projekt skierowany jest do: kadry edukacji, osób z niepełnosprawnościami, o niskich kompetencjach kluczowych korzystających z oferty trzech organizacji partnerskich. Pomysł projektu zrodził się z potrzeby pobudzenia osób wykluczonych społecznie do działania, wyjścia z domu, zaangażowania się społecznego z wykorzystaniem pięknych zasobów lokalnej przyrody.

GŁÓWNYMI ZAŁOŻENIAMI W PROJEKCIE SĄ:

 • wzrost wiedzy i umiejętności 6 osób z kadry edukacji Lidera w zakresie edukacji przyrodniczej i zrównoważonego rozwoju w tym metod i narzędzi wykorzystujących lokalne zasoby środowiska w okresie 24 miesięcy realizacji projektu,
 • wzrost wiedzy i umiejętności 5 osób z kadry edukacji organizacji Skrawek Nieba w zakresie edukacji osób z niepełnosprawnościami w tym metod i narzędzi stosowanych w edukacji w okresie 24 miesięcy realizacji projektu,
 • wzrost wiedzy i umiejętności 4 osób z kadry edukacji organizacji Institut Treelogy w zakresie edukacji ekologicznej i przystosowania jej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w okresie 24 miesięcy realizacji projektu,
 • rozwój metodyki pracy organizacji partnerskich w obszarze zrównoważonego rozwoju z wykorzystaniem technik umożliwiających uczestnictwo w edukacji osób z niepełnosprawnościami i rozpoczęcie pracy nad programem i strategią nauczania ekologicznego, która lepiej odpowie potrzebom lokalnej społeczności w zakresie zrównoważonego rozwoju,
 • wymiana doświadczenia organizacji partnerskich w zakresie edukacji różnych środowisk społecznych zaliczanych do grona dorosłych: osób
  z niepełnosprawnościami, seniorów i porównanie metod edukacyjnych stosowanych przy edukacji różnych grup odbiorców,

PROJEKT PRZEWIDUJE PRZEPROWADZENIE:

 • Przeprowadzenie 3 mobilności typu Krótkie programy szkoleniowe dla pracowników (pod jednej do każdej z organizacji partnerskich) i przeprowadzenie w trakcie tych mobilności łącznie 72 godzin warsztatów
  i zajęć edukacyjnych.
 • Przeprowadzenie 1 mobilności typu Mobilność łączona dorosłych słuchaczy do partnera ze Słowenii, w której uczestniczyć będą beneficjenci organizacji partnerskich (min. 27 osób), opracowanie w trakcie tej mobilności rocznego planu edukacji ekologicznej i przeprowadzenie 32 godz. różnych warsztatów i zajęć dla uczestników.
 • Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności 15 osób z kadry edukacji organizacji partnerskich poprzez uczestnictwo w szkoleniach i warsztatach realizowanych w ramach mobilności w trakcie 24 miesięcy realizacji projektu.
 • Opracowanie lokalnych strategii rozwoju edukacji ekologicznej prowadzonej przez organizacje partnerskie (osobno dla organizacji ze Słowenii i partnerskiej dla organizacji z Polski) z wykorzystaniem poznanych metod i narzędzi edukacyjnych poznanych w trakcie 24 miesięcy realizacji projektu.
 • Wzrost kompetencji kadry organizacji partnerskich w pracy w międzynarodowej grupie roboczej, podniesienie kompetencji językowych i interpersonalnych oraz zwiększenie świadomości na temat różnorodności kulturowej państw UE.

Projekt „Edukacja ekologiczna przeciwko wykluczeniu społecznemu” (,,Environmental education against social exclusion”) realizowany jest przez Fundację Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych ,, Wyjdź z domu” z siedzibą: ul. Średnie 85, 38-321 Moszczenica w ramach ERASMUS+ partnerstwa na małą skalę w sektorze edukacji dorosłych.

English version

The main goal of the project is the development of competences and exchange of experience of the education staff of partner organizations in the field of educating the society on the topics of sustainable development, ecology and social exclusion. The project is implemented by the „Exit the House” Foundation and 2 partners: from Slovenia (Drustvo Za Trajnostni Razvoj In Oesbnostno Rast – Institut Treelogy) and Poland („Skrawek Nieba” organization) during 24 months from May 2022 to the end of April 2024. The project is aimed at: education staff, people with disabilities, with low key competences, using the offer of three partner organizations. The idea for the project was born out of the need to stimulate socially excluded people to act, leave home, and engage in community with the use of beautiful resources of local nature.

THE MAIN ASSUMPTIONS OF THE PROJECT ARE:

 • increase of knowledge and skills of 6 people from the Leader’s educational staff in the field of ecological education and sustainability education, including methods and tools using local environmental resources used during 24 months of project implementation,
 • increase of knowledge and skills of 5 people from the educational staff of ,,Skrawek Nieba” organization, in the field of education of disabled people, including methods and tools used during 24 months of project implementation,
 • increased of knowledge and skills of 4 people from the educational staff of ‘Institut Treelogy’ organization, in the field of ecological education and adapting it to the needs of disabled people during 24 months of project implementation,
 • development of methodology of work, based on partnership in the field of balanced growth with the use of methods enabling educational participation of disabled people and beginning the work on the ecological educational program and strategy, that will better respond to the needs of local society in terms of well-balanced growth
 • the exchange of experience partnership organizations in the field of education of various social environments included in the group of adults: people with disabilities, seniors and comparing the educational methods used in education of various groups of recipients.

THE PROJECT IS TO BE CARRIED OUT:

 • Conduct 3 mobility/Training Programmes for staff Short planning programs employees (one to each partner organization) and conducting a total of 72 hours of workshops and educational activities during these mobilities.
 • Conducting 1 combined mobility of adult learners to a partner from Slovenia in which beneficiaries of partner organizations (minimum 27 people), will participate developing an annual plan for environmental education during this mobility and conducting 32 hours of various workshops and activities for participants.
 • Enhancement of the level of knowledge and skills of 15 people from the educational staff of partnership organizations by participating in training and workshop carried out as part of the mobility during the 24 months of project implementation.
 • Development of local growth scheme of environmental education provided by partner organization(separately for organization from Slovenia and partner organization from Poland) by using learned methods and educational tolls during the 24 months of project implementation.
 • Growth of competences of the staff of partner organizations by working in an international working group, improving language competences and interpersonal activities, and increasing awareness of the cultural diversity of EU countries.

The project „Environmental education against social exclusion” is carried out by the Foundation for the Support of Disabled People „Leave Home” with its registered office at Street Średnie 85, 38-321 Moszczenica within ERASMUS + small-scale partnership in the adult education sector.


Organizacja koordynująca/Coordinating organization:

Fundacja Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Wyjdź z Domu” ⤵

Foundation for the Support of Disabled People „Leave Home”

Wiceprezes zarządu/Vice President – Stanisław Gurba (przedstawiciel prawny/Legal Representative)

 • Telefon/Phone: +48 606 636 261
 • E-mail:fundacja.wyjdz.z.domu@gmail.com

Prezes/President – Agnieszka Pyzik (osoba do kontaktu/Contact Person)

 • Telefon/Phone: +48 730 777 296
 • E-mail: fundacja.wyjdz.z.domu@gmail.com
 • Strona internetowa/Website: www.wyjdzzdomu.pl
 • Facebook: fundacjawyjdzzdomu
 • Biuro projektu/Project office: ul. 11 Listopada 27, 38-300 Gorlice (w godzinach od 8.00 do 16.00)

Organizacje Partnerskie/Partner Organizations:

Drustvo Za Trajnostni Razvoj In Oesbnostno Rast Istitut Treelogy

Prezes/PresidentMarija Imperl (przedstawiciel prawny /Legal Representative osoba do kontaktu/Contact Person)

 • Telefon/Phone:+38 651312558
 • E-mail: institut.treelogy@gmail.com
 • Adres/Address: pot na stadion 9
 • Kraj/Country: Slovenia
 • Kod pocztowy/Postal Code: 1433
 • Miejscowość/Town: Radeče
 • Strona internetowa/Website: www.drustvo-oglarjev.si
 • Facebook: Društvo oglarjev Slovenije

Stowarzyszenie „Skrawek Nieba” („Skrawek Nieba”  organization)

Prezes/President Urszula Klucznik Kosińska (przedstawiciel prawny /Legal Representative osoba do kontaktu/Contact Person)

 • Telefon/Phone: +48500141969
 • E-mail: mb.gorlice@gmail.com
 • Adres/Address: Łosie 92
 • Kraj/Country: Poland
 • Kod pocztowy/Postal Code:  38-314 Łosie
 • Miejscowość/Town: Łosie
 • Strona internetowa/Website: www.skraweknieba.eu
 • Facebook: skraweknieba

Klauzula o wyłączeniu odpowiedzialności/Non-liability clause:

„Poparcie Komisji Europejskiej dla wydania tej publikacji nie stanowi poparcia dla treści, które odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych.”

 

Ostatnie artykuły

Zapraszamy na konferencję

Zapraszamy na konferencję

Ośrodek Wsparcia i Testów Kraków-Gorlice wraz z Wydziałem Humanistycznym AGH zapraszają na konferencję „Technologie asystujące w życiu osób z niepełnosprawnościami — nadzieje, obawy, perspektywy”. Odbędzie się ona we wtorek 02.04.2024 na Wydziale Humanistycznym AGH...

czytaj dalej

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Pin It on Pinterest

Share This