Projekt – Zrównoważony rozwój – zdrowa kuchnia – zdrowe społeczeństwo

„Zrównoważony rozwój – zdrowa kuchnia – zdrowe społeczeństwo”

(Sustainable development – healthy cuisine – healthy society)

KA210-ADU – partnerstwa na małą skalę w sektorze edukacji dorosłych

UMOWA FINANSOWANA dla:

Projektu z wieloma beneficjentami Programu ERASMUS+

Nr umowy: 2023-2-PL01-KA210-ADU-000184622

Wartość projektu: 60 000,00 EUR

 

GŁÓWNYMI ZAŁOŻENIAMI W PROJEKCIE SĄ:

Celem głównym proj. jest rozwój kompetencji kadr i wymiana doświadczeń 12 przedstawicieli kadr edukacji organizacji partnerskich z Polski: Stowarzyszenia Kobiet Wsi Mszanka, Fundacji „Wyjdź z Domu” oraz ze Słowenii: Drustvo za trajnostni razvoj in osebnostno rast Institut Treelogy w zakresie edukacji społeczeństwa w tematach: zrównoważonego rozwoju, ekologii, zdrowej żywności i zdrowego trybu życia w okresie 24 miesięcy realizacji projektu, poprzez uczestnictwo w warsztatach i szkoleniach organizowanych podczas mobilności projektowych.

PROJEKT PRZEWIDUJE PRZEPROWADZENIE:

 • Przeprowadzenie 2 mobilności typu Krótkie programy szkoleniowe dla pracowników i przeprowadzenie w trakcie tych mobilności łącznie 48 godzin warsztatów i zajęć edukacyjnych.
 • Przeprowadzenie 2 mobilności typu Mobilność łączona dorosłych słuchaczy, w której uczestnikami będą beneficjenci i kadra organizacji partnerskich (min. 21 osoby) i przeprowadzenie 48 godz. różnych warsztatów i zajęć dla uczestników.
 • Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności 12 osób z kadry edukacji organizacji partnerskich poprzez uczestnictwo w szkoleniach i warsztatach realizowanych w ramach mobilności w trakcie 24 miesięcy realizacji projektu.

REZULTATY:

 • Opracowanie i zrealizowanie 3 lokalnych strategii rozwoju edukacji ekologicznej prowadzone przez organizacje partnerskie (po jednej dla każdej z NGO) z wykorzystaniem poznanych metod i narzędzi edukacyjnych poznanych w trakcie 24 miesięcy realizacji projektu.
 • Uczestnictwo minimum 15 beneficjentów organizacji partnertnerskich (po 5 na partnera) w opracowaniu i realizacji 6 – miesięcznych lokalnych strategii edukacyjnych.
 • Wzrost wiedzy i umiejętności minimum 45 beneficjentów organizacji partnerskich (po 15 na partnera) w zakresie ekologii, zrównoważonego rozwoju, zdrowej żywności i zdrowego trybu życia, biorących udział w działaniach edukacyjnych podczas realizowania/testowania 6 miesięcznych strategii edukacyjnych.
 • Wzrost kompetencji kadry organizacji partnerskich w pracy w międzynarodowej grupie roboczej, podniesienie kompetencji językowych i interpersonalnych oraz zwiększenie świadomości nt. różnorodności kulturowej państw UE.

Projekt bezpośrednio odpowiada na cele i priorytety Programu  Erasmus+ oraz Europejskiego Zielonego Ładu, w których uznaje się kluczową rolę szkół, instytucji szkoleniowych, NGO i uniwersytetów we współpracy z uczniami, rodzicami i szerszą społecznością w zakresie zmian niezbędnych do pomyślnej transformacji w celu osiągnięcia neutralności klimat. do 2050 r.

Projekt „Zrównoważony rozwój – zdrowa kuchnia – zdrowe społeczeństwo” (Sustainable development – healthy cuisine – healthy socjety) realizowany jest przez Stowarzyszenie Kobiet Wsi Mszanka z siedzibą: Mszanka 185,  38-332 Łużna. Finansowany przez Unię Europejską. Partnerstwa na małą skalę w sektorze edukacji dorosłych.

English version

THE MAIN ASSUMPTIONS OF THE PROJECT ARE:

The main goal of the project is to develop staff competences and exchange experiences of 12 representatives of education staff of partner organizations from Poland: Mszanka Rural Women’s Association, the „Wyjdź z Domu” Foundation and from Slovenia: Drustvo za trajnostni razvoj in osebnostno rast Institut Treelogy in the field of public education on topics : sustainable development, ecology, healthy food and a healthy lifestyle during the 24 months of project implementation, by participating in workshops and training organized during project mobilities.

THE PROJECT PROVIDES FOR THE CONDUCT OF:

 • Conducting 2 short training programs for employees and conducting a total of 48 hours of workshops and educational classes during these mobilities.
 • Conducting 2 mobilities of the Combined Mobility type for adult learners, in which the participants will be beneficiaries and staff of partner organizations (min. 21 people) and conducting 48 hours. various workshops and classes for participants.
 • Increasing the level of knowledge and skills of 12 people from the education staff of partner organizations by participating in training and workshops carried out as part of mobility during the 24 months of project implementation.

RESULTS:

 • Development and implementation of 3 local strategies for the development of ecological education conducted by partner organizations (one for each NGO) using the educational methods and tools learned during the 24 months of project implementation.
 • Participation of at least 15 beneficiaries of partner organizations (5 per partner) in the development and implementation of 6-month local educational strategies.
 • Increased knowledge and skills of at least 45 beneficiaries of partner organizations (15 per partner) in the field of ecology, sustainable development, healthy food and a healthy lifestyle, participating in educational activities while implementing/testing 6-month educational strategies.
 • Increasing the competences of the staff of partner organizations in working in an international working group, improving linguistic and interpersonal competences and increasing awareness of the cultural diversity of EU countries.

The project directly responds to the goals and priorities of the Erasmus+ Program and the European Green Deal, which recognize the key role of schools, training institutions, NGOs and universities in working with students, parents and the wider community on the changes needed for a successful transition to achieve climate neutrality by 2050.

Project „Sustainable development – healthy cuisine – healthy society” is implemented by the Mszanka Village Women’s Association with its registered office: Mszanka 185, 38-332 Łużna. Funded by the European Union. Small-scale partnerships in the adult education sector.


Organizacja koordynująca/Coordinating organization

Stowarzyszenie Kobiet Wsi Mszanka

 • Adres/Address: Mszanka 185, 38-332 Łużna
 • Kraj/Country: Polska
 • Strona internetowa/Website:
 • Facebook: /profile.php?id=100091570147152
 • E-mail: skw.mszanka@o2.pl
 • Telefon/Phone:+48 

Organizacje Partnerskie/Partner Organizations:

Drustvo Za Trajnostni Razvoj In Oesbnostno Rast Istitut Treelogy


Fundacja Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Wyjdź z Domu” 

(Foundation for the Support of Disabled People „Leave Home”)

 • Biuro projektu/Project office: ul. 11 Listopada 27, 38-300 Gorlice (w godzinach od 8.00 do 16.00)
 • Kraj/Country: Polska
 • Strona internetowa/Website: www.wyjdzzdomu.pl
 • Facebook: /fundacjawyjdzzdomu
 • E-mail: fundacja.wyjdz.z.domu@gmail.com
 • Telefon/Phone: +48 606 636 261

Klauzula o wyłączeniu odpowiedzialności/Non-liability clause:

„Poparcie Komisji Europejskiej dla wydania tej publikacji nie stanowi poparcia dla treści, które odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych.”

Ostatnie artykuły

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Pin It on Pinterest

Share This