Projekt „Wyjdź z domu – pracuj i działaj”

28 września 2020

 

„Wyjdź z domu – pracuj i działaj”

Nr projektu – RPMP.08.02.00-12-0236/20-00

 

Fundacja „Wyjdź z Domu” zaprasza osoby niepracujące (bierne zawodowo i bezrobotne) z terenu powiatu gorlickiego do uczestnictwa w projekcie pn. „Wyjdź z domu – pracuj i działaj”.

Projekt ten skierowany jest do 20 niepracujących osób (biernych zawodowo i bezrobotnych, defaworyzowanych na rynku pracy) w wieku 30+ i więcej, które są:

 • osobami z niepełnosprawnościami
 • osobami niskowykwalifikowanymi

Projekt ma na celu zwiększenie aktywności zawodowej 20 osób (12 K, 8 M) z terenu powiatu gorlickiego w wieku 30+ (10 osoby z niepełnosprawnościami, 5 osób w wieku 50+, 1 osoba opiekująca się osobami zależnymi, 4 osoby o niskich kwalifikacjach, poprzez udział w kompleksowym wsparciu do grudnia 2021 r.) pozostających bez zatrudnienia i defaworyzowanych na rynku pracy.

Kluczowe działania obejmują:

 • identyfikację indywidualnych potrzeb Uczestników Projektu wraz z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania;
 • wsparcie motywacyjne – psychologiczne;
 • trening umiejętności społecznych;
 • pośrednictwo pracy;
 • certyfikowane szkolenia/kursy zawodowe;
 • staże ukierunkowane na zdobycie doświadczenia zawodowego.

Wszystkie działania realizowane w projekcie są dla uczestników bezpłatne.

Osobom, które uczestniczą w szkoleniach zawodowych/kursach zapewnione jest stypendium szkoleniowe w wysokości 120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust.1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Wysokość stypendium zależna jest od ilości godzin szkolenia (1 godzina – 9,60 zł netto).

Osobom biorącym udział w stażach zapewnione jest stypendium stażowe w wysokości 1536,50 zł netto / miesięcznie.

Organizator pokrywa również koszty niezbędnych badań lekarskich oraz koszt dojazdu uczestników na spotkania z doradcą zawodowym, psychologiem, warsztaty grupowe, szkolenia i staż zawodowy.

Szczegółowe informacje dostępne są pod:

Projekt jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Fundacja „Wyjdź z Domu deklaruje zastosowanie standardów dostępności w odniesieniu do każdego adekwatnego zaplanowanego wsparcia. W przypadku standardu szkoleniowego i edukacyjnego nastąpi dostosowanie czasu trwania wsparcia do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (np. poprzez zwiększenie liczby godzin szkoleniowych i edukacyjnych, przygotowanie materiałów szkoleniowych w formie dopasowanej do rodzaju niepełnosprawności uczestnika projektu).

W przypadku standardu informacyjno-promocyjnego i cyfrowego nastąpi spełnienie standardu między innymi poprzez:
zamieszczenie materiałów informacyjno-promocyjnych w miejscach umożliwiających osobom z różnymi niepełnosprawnościami dotarcie do informacji o projekcie,
poinformowanie o realizacji projektu organizacji i instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych – potencjalnych uczestników projektu,
strona internetowa projektodawcy/projektu, na której będzie można znaleźć informacje o projekcie, jest zgodna ze standardem WCAG 2.0 na poziomie co najmniej AA
W przypadku standardu architektonicznego, nastąpi spełnienie wymagań dostępności między innymi poprzez:
wszystkie działania projektowe odbywają się w miejscach dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami o odpowiedniej szerokości korytarzy, umożliwiających obrócenie się osobie poruszającej się na wózku inwalidzkim (minimum 150 cm) oraz odpowiedniej szerokości wejść do budynku oraz do sal konferencyjnych,
biuro projektu jest dostosowane do różnych dysfunkcji i rodzajów niepełnosprawności. Znajduje się będzie na kondygnacji dostępnej dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich z dostępem do toalety przystosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnością,
przed budynkiem biura znajdują się miejsca parkingowe przystosowane i oznaczone dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Budynek w którym znajduje się biuro fundacji doposażone jest także w windę, wyposażoną w system głośnomówiący, a także oznaczenia pisane alfabetem Braila.

Projekt „Wyjdź z domu – pracuj i działaj” realizowany jest przez Fundację Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych  „Wyjdź z domu” z siedzibą: ul. Średnie 85, 38-321 Moszczenica, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 8 Oś Priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa, z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt dofinansowany jest z Funduszy Europejskich, nr umowy w RPMP.08.02.00-12-0236/20-00
Wartość projektu: 270 665, złotych

 

DOKUMENTY INFORMACYJNE I REKRUTACYJNE W FORMCIE PDF, JPG DO POBRANIA PONIŻEJ:

 1. PLAKAT PROJEKTOWY
 2. PLAKAT INFORMACYJNY 
 3. ULOTKA INFORMACYJNA
 4. FORMULARZ REKRUTACYJNY
 5. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

 

Ostatnie artykuły

0 komentarzy

Funkcja trackback/Funkcja pingback

 1. Gorlicki portal informacyjny » Fundacja „Wyjdź z Domu” zaprasza do udziału w projekcie „Wyjdź z domu – pracuj i działaj” - […] Dokładne szczegóły uczestnictwa w projekcie oraz dokumenty do pobrania dostępne na stronie: www.wyjdzzdomu.pl/projekt-wyjdz-z-domu-pracuj-i-dzialaj/ […]

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Pin It on Pinterest

Share This