Projekt „Wyjdź z domu – działaj”

 

Fundacja „Wyjdź z Domu” zaprasza osoby niepracujące (bierne zawodowo i bezrobotne) z terenu powiatu gorlickiego do uczestnictwa w projekcie pn. „Wyjdź z domu – działaj”.

Projekt ten skierowany jest do 28 niepracujących osób (biernych zawodowo i bezrobotnych, defaworyzowanych na rynku pracy) z terenu powiatu gorlickiego w wieku 30+ i więcej, które są:

  1. osobami z niepełnosprawnością,
  2. osobami niskowykwalifikowanymi

W projekcie nie mogą brać udziału osoby, które:

–         są ubezpieczone w KRUS, jako rolnik

–         są ubezpieczone  w KRUS jako domownik rolnika (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników- Dz.U.2016r.,poz.277)

–         Uwaga! Osoby zarejestrowane w KRUS, mogą wziąć udział w projekcie pod warunkiem zawieszenia opłacania składek w KRUS na czas uczestnictwa w projekcie.

Projekt ma na celu zwiększenie aktywności zawodowej 28 osób, mieszkańców powiatu gorlickiego, w wieku 30+, pozostających bez zatrudnienia i defaworyzowanych  na rynku pracy.

Kluczowe działania obejmują:

1. Identyfikację indywidualnych potrzeb Uczestników Projektu wraz z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania;

2. Warsztaty umiejętności zawodowych;

3. Wsparcie trenera pracy lub doradcy klienta;

4. Certyfikowane kursy/szkolenia zawodowe;

5. Staże ukierunkowane na zdobycie doświadczenia zawodowego;

6. Poradnictwo dla uczestników projektu opiekujących się osobami zależnymi.

Wszystkie działania realizowane w projekcie są dla uczestników bezpłatne.

Projekt jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Fundacja „Wyjdź z Domu deklaruje zastosowanie standardów dostępności w odniesieniu do każdego adekwatnego zaplanowanego wsparcia. W przypadku standardu szkoleniowego i edukacyjnego nastąpiło dostosowanie czasu trwania wsparcia do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (np. poprzez zwiększenie liczby godzin szkoleniowych i edukacyjnych, przygotowanie materiałów szkoleniowych w formie dopasowanej do rodzaju niepełnosprawności uczestnika projektu).
W przypadku standardu informacyjno-promocyjnego i cyfrowego nastąpiło spełnienie standardu między innymi poprzez:
– zamieszczenie materiałów informacyjno-promocyjnych w miejscach umożliwiających osobom z różnymi niepełnosprawnościami dotarcie do informacji o projekcie,
– poinformowanie o realizacji projektu organizacji i instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych – potencjalnych uczestników projektu,
– strona internetowa projektodawcy/projektu, na której będzie można znaleźć informacje o projekcie, jest zgodna ze standardem WCAG 2.0 na poziomie co najmniej AA
W przypadku standardu architektonicznego, nastąpiło spełnienie wymagań dostępności między innymi poprzez:
– wszystkie działania projektowe odbywają się w miejscach dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami o odpowiedniej szerokości korytarzy, umożliwiających obrócenie się osobie poruszającej się na wózku inwalidzkim (minimum 150 cm) oraz odpowiedniej szerokości wejść do budynku oraz do sal konferencyjnych,
– biuro projektu jest dostosowane do różnych dysfunkcji i rodzajów niepełnosprawności. Znajduje się będzie na kondygnacji dostępnej dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich z dostępem do toalety przystosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnością,
– przed budynkiem biura znajdują się miejsca parkingowe przystosowane i oznaczone dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Budynek w którym znajduje się biuro fundacji doposażone jest także w windę, wyposażoną w system głośnomówiący, a także oznaczenia pisane alfabetem Braila.
W przypadku standardu transportowego – biuro projektu znajduje się w bliskiej odległości od przystanków autobusowych MZK Gorlice, a także w niewielkiej odległości od gorlickiego dworca autobusowego (ok 200 m).

Osobom, które uczestniczą w szkoleniach wypłacane jest stypendium szkoleniowe w wysokości 120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Wysokość stypendium zależy od liczby godzin szkolenia (1 godzina – 6,65 zł netto).

Osobom biorącym udział w stażach wypłacane jest stypendium stażowe w wysokości 120% zasiłku.

Organizator pokrywa również koszty niezbędnych badań lekarskich oraz koszt dojazdu uczestników na spotkania z doradcą zawodowym, na warsztaty grupowe oraz w trakcie stażu.

Szczegółowe informacje dostępne są:

  • pod nr tel. 730 777 293; lub 730 777 296,
  • pod e-mailem – fundacja.wyjdz.z.domu@gmail.com
  • strona internetowa: wyjdzzdomu.pl
  • biuro projektu (nieczynne): ul. Michalusa 18, 38-300 Gorlice
  • biuro projektu aktualne od grudnia 2019 r.: ul. 11 Listopada 27, 38-300 Gorlice (w godzinach od 8.00 do 14.00)

Projekt „Wyjdź z Domu – działaj ”  dedykowany jest do grupy 28 niepracujących osób (biernych zawodowo i bezrobotnych) w wieku 30+ i więcej  (16 kobiet i 12 mężczyzn), należących do grupy docelowej (osoby z niepełnosprawnością, osoby niskowykwalifikowane).

Projekt „Wyjdź z Domu – działaj” realizowany jest przez Fundację Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Wyjdź z Domu” z siedzibą: ul. Średnie 85, 38-321 Moszczenica, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 8 Oś Priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa, z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt dofinansowany jest z Funduszy Europejskich, nr umowy w RPMP.08.02.00-12-0160/18-00

Wartość projektu: 377,620.80 złotych

Wkład funduszy europejskich: 320,977.68 złote.

Ostatnie artykuły

2 podcast – Oszczędność energetyczna

2 podcast – Oszczędność energetyczna

Już jest !!! Nasz drugi odcinek ekologicznego podcastu. Tym razem poruszamy temat oszczędności energetycznej. Nie ulega wątpliwości, że zapotrzebowanie na energię ciągle wzrasta, dlatego też szukamy alternatywnych rozwiązań. Więcej na ten temat oraz skutecznych...

czytaj dalej
Erasmus+ KA210-ADU

Erasmus+ KA210-ADU

Dnia 1 lutego 2022 nasza Fundacja rozpoczęła wspólny projekt Erasmus+ KA210-ADU z organizacją ENTREPRENEURSHIP AND SOCIAL ECONOMY GROUP z Grecji. Główną tematyką naszego partnerstwa jest dążenie do rozwoju kompetencji i wymiana doświadczeń kadry partnerów tematach...

czytaj dalej

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Pin It on Pinterest

Share This