Projekt „Seniorzy w akcji (Seniors in action)”

„Seniorzy w akcji (Seniors in action)”

Wymiana praktyk w rozwijaniu świadomości obywatelskiej, zaangażowania i aktywności społeczno-edukacyjnej seniorów w celu wykorzystania ich potencjału, zwiększenia uczestnictwa i zapobiegania wykluczeniu społecznemu osób powyżej 55 roku życia.

UMOWA FINANSOWANA dla:

Projektu z wieloma beneficjentami Programu ERASMUS+

Nr umowy: 2020-1-PL01-KA204-082300

Wartość projektu: 116 782,00 EUR

Projekt „Seniorzy w akcji” realizowany jest przez Fundację „Wyjdź z Domu” i 3 partnerów społecznych: ze Słowenii, Rumunii i Hiszpanii w ciągu 25 miesięcy, tj. Od grudnia 2020 r. Do grudnia 2022 r. projekt skierowany jest do osób starszych i pracowników kadry edukacyjnej organizacji partnerskich – łącznie zaangażowanych będzie co najmniej 40 osób.

GŁÓWNYMI ZAŁOŻENIAMI W PROJEKCIE SĄ:

Ogólnym celem projektu jest rozwijanie świadomości obywatelskiej, zaangażowania i aktywności społeczno-edukacyjnej seniorów w celu wykorzystania ich potencjału, zwiększenia uczestnictwa, zapobiegania wykluczeniu społecznemu osób powyżej 55 roku życia.

PROJEKT PRZEWIDUJE PRZEPROWADZENIE:

 • 4 międzynarodowe spotkania projektowe w sumie min. 8 osób z kadry zarządzającej projektem,
 • krótka mobilność szkoleniowa dla pracowników w sumie min. 12 uczestników zespołu edukacyjnego partnerów projektu,
 • 4 planowane wycieczki typu „Łączna mobilność dorosłych słuchaczy” dla co najmniej 24 uczestników projektu w wieku 55+,
 • przeprowadzenie 184 godzin lekcyjnych zajęć / warsztatów / szkoleń edukacyjnych w ramach całej mobilności realizowanej w ramach projektu.

W ramach mobilności indywidualnej różne kwestie związane ze wsparciem dla seniorów, ich edukacją, kształtowanie postaw przedsiębiorczych, angażowaniem się w sprawy obywatelskie, w tym wolontariat lub pokonywanie barier psychologicznych i ograniczeń związanych z tzw. „Trzecim wiekiem”.

Rezultatem projektu będzie wymiana doświadczeń między zaangażowanymi partnerami i seniorami uczestniczącymi w działaniach i mobilności, poprawa współpracy wielostronnej w środowisku międzynarodowym i zwiększenie świadomości na temat różnorodności kulturowej krajów partnerskich.

Długofalowym efektem projektu będzie organizacja i prowadzenie wysokiej jakości form wsparcia dla seniorów, mających na celu zmniejszenie ryzyka wykluczenia społecznego tej grupy osób.

Projekt „Seniorzy w akcji (Seniors in action)” realizowany jest przez Fundację Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych ,, Wyjdź z domu” z siedzibą: ul. Średnie 85, 38-321 Moszczenica w ramach ERASMUS+ PARTNERSTWA STRATEGICZNE.

 English version

The „Seniors in Action” project is implemented by the „Go outside” Foundation and 3 social partners: from Slovenia, Romania and Spain during 25 months, that is from December 2020 to December 2022. The project is aimed at the elderly and employees of the educational staff of the partner organization – it has personal data of 40 people.

THE MAIN ASSUMPTIONS OF THE PROJECT ARE:

The overall state of the project is to develop a participating community that has access to social media of seniors in order to realize their potential, increase society and exclude people over 55 years of age.

THE PROJECT IS TO BE CARRIED OUT:

 • international project meetings for a total of min. 8 people from the project management staff,
 •  short training mobility for employees for a total of min. 12 participants of the education team of the project partners,
 • 4 planned trips of the type „Combined mobility of adult learners” for a total of at least 24 project participants aged 55+,
 • conducting 184 lesson hours of classes / workshops / educational trainings under all mobility implemented in the project.

As part of individual mobility, various issues related to providing support to seniors, their education and shaping entrepreneurial attitudes, engaging in citizenship matters, including volunteering or overcoming psychological barriers and restrictions related to the so-called „third century”.

The result of the project will be the exchange of experience between both involved partners and seniors participating in activities and mobility, improving multilateral cooperation in an international environment and increasing awareness of the cultural diversity of the Partner countries.

The long-term effect of the project will be the organization and conduct of high-quality forms of support for seniors aimed at reducing the risk of social exclusion of this group of people.

The project „Seniors in action” is carried out by the Foundation for the Support of Disabled People „Leave Home” with its seat at ul. Średnie 85, 38-321 Moszczenica under ERASMUS + STRATEGIC PARTNERSHIPS.

Organizacja koordynująca/Coordinating organization

Fundacja Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Wyjdź z Domu” 

Foundation for the Support of Disabled People „Leave Home”

Wiceprezes zarządu/Vice President – Stanisław Gurba (przedstawiciel prawny)

Telefon/Phone: +48 606 636 261

E-mail: fundacja.wyjdz.z.domu@gmail.com

Prezes/President – Agnieszka Pyzik (osoba do kontaktu)

Telefon/Phone: +48 730 777 296

E-mail: fundacja.wyjdz.z.domu@gmail.com

Organizacje Partnerskie/Partner Organizations:

Asociación Socioeducativa Eduplus ⤵

Prezydent/President – Anca Dudau (przedstawiciel prawny, osobo do kontaktu)

Telefon/Phone: +34 632 876 683

E-mail: anca.dudau@yahoo.com

Adres/Address: Crta General Bajamar, num. 111
Kraj/Country: Hiszpania
Kod pocztowy/Postal Code: 38250
Miejscowość/Town: San Cristobal de La Laguna

EduPlus


EDUNET Association 

Prezydent/President – Victor Dudau (przedstawiciel prawny, osobo do kontaktu)

Telefon/Phone: +40 722 538 526

E-mail: vdudau@yahoo.fr

Adres/Address: Basarabia 9, Bl. E2 ap.19 
Kraj/Country: Rumunia
Kod pocztowy/Postal Code: 20056
Miejscowość/Town: Craiova

Edunet

 • Strona internetowa/Website: www.edu-net.ro
 • E-mail: office@edu-net.ro
 • Telefon/Phone: +40 351 401 203

Razvojna agencja Kozjansko 

Dyrektor/Director – Jure Raztočnik (przedstawiciel prawny)

Telefon/Phone: +38 634 741 300

E-mail: jure.raztocnik@ra-kozjansko.si

Dyrektor sektora i Menadżer projektu/Sector Director and project ManagerBreda Kovac Retuznik (osoba do kontaktu)

Telefon/Phone:+38 651 680 046

E-mail: breda.retuznik@ra-kozjansko.si

Adres/Address: ulica skladateljew ipavcew 17
Kraj/Country: Słowenia
Kod pocztowy/Postal Code: 3230
Miejscowość/Town: Sentjur

Rako

 • Strona internetowa/Website: www.ra-kozjansko.si
 • E-mail: info@ra-kozjansko.si
 • Telefon/Phone: +38 637 471 307

Klauzula o wyłączeniu odpowiedzialności/Non-liability clause:

„Poparcie Komisji Europejskiej dla wydania tej publikacji nie stanowi poparcia dla treści, które odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych.”

 

Ostatnie artykuły

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Pin It on Pinterest

Share This