Projekt – Przepis na aktywność – wolontariat dla seniorów

„Przepis na aktywność – wolontariat dla seniorów”

(Recipe for activity – volunteering for seniors)

KA210-ADU – partnerstwa na małą skalę w sektorze edukacji dorosłych

UMOWA FINANSOWANA dla:

Projektu z wieloma beneficjentami Programu ERASMUS+

Nr umowy: 2023-2-PL01-KA210-ADU-000184777

Wartość projektu: 60 000,00 EUR

 

 GŁÓWNYMI ZAŁOŻENIAMI W PROJEKCIE SĄ:

Celem głównym projektu jest rozwój kompetencji i wymiana doświadczeń 15 osób z kadry edukacji pozaformalnej Kwiatonowickiego Stowarzyszenia Homini, Fundacji „Wyjdź z Domu” i Associazione INNOVAMENTIS oraz 15 osób w wieku 60+ (seniorów) organizacji partnerskich w zakresie: aktywności obywatelskiej, tolerancji wobec osób z niepełnosprawnościami, promowania idei wolontariatu i inicjatywności seniorów oraz wymiany praktyk organizacji wolontariatu w specyfice różnych krajów w okresie 19 miesięcy realizacji projektu.

PROJEKT PRZEWIDUJE PRZEPROWADZENIE:

W ramach projektu zrealizowanych będzie 6 mobilności, w tym: 2 mobilności kadry edukacyjnej typu: Krótkie programy szkoleniowe dla pracowników (dla łącznie 15 osób) oraz 2 mobilności typu: Mobilność łączona dorosłych słuchaczy, w której uczestniczyć będą starsze osoby w wieku 60+ biorący udział w działaniach organizacji partnerskich  (łącznie 21 osób).

REZULTATY:

 • Przeprowadzenie 92 godzin warsztatów/szkolenia podczas 4 mobilności dla kadry edukacyjnej i seniorów
  uczestniczących w mobilności.
 • Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności 15 osób z kadry partnerów w zakresie metod i narzędzi wykorzystywanych w edukacji dorosłych na polu zaangażowania społecznego i wolontariatu w ciągu 19 miesięcy realizacji projektu, poprzez udział w szkoleniach i warsztatach realizowanych w ramach mobilności.
 • Opracowanie planów rozwoju wolontariatu seniorów w lokalnym środowisku.
 • Opracowanie min. 3 projektów/ofert obywatelskich przez seniorów na rzecz lokalnej społeczności.

Projekt „Przepis na aktywność – wolontariat dla seniorów”. (Recipe for activity – volunteering for seniors)” realizowany jest przez Kwiatonowickie Stowarzyszenie Homini z siedzibą: Kwiatonowice 2,  38-333 Zagórzany. Finansowany przez Unię Europejską. Partnerstwa na małą skalę w sektorze edukacji dorosłych.

English version

THE MAIN ASSUMPTIONS OF THE PROJECT ARE:

The main goal of the project is to develop competences and exchange experiences of 15 people from the non-formal education staff of the Kwiatonowice Homini Association, the „Wyjdź z Domu” Foundation and Associazione INNOVAMENTIS and 15 people aged 60+ (seniors) from partner organizations in the field of: civic activity, tolerance towards people with disabilities. disabilities, promoting the idea of ​​volunteering and the initiative of seniors, and exchanging practices of organizing volunteering in the specificity of different countries during the 19 months of project implementation.

THE PROJECT PROVIDES FOR THE CONDUCT OF:

As part of the project, 6 mobilities will be carried out, including: 2 mobilities of educational staff of the type: Short training programs for employees (for a total of 15 people) and 2 mobilities of the type: Combined mobility of adult learners, in which older people aged 60+ will participate in the activities of partner organizations (21 people in total).

RESULTS:

 • Conducting 92 hours of workshops/training during 4 mobilities for educational staff and seniors participating in mobility.
 • Increasing the level of knowledge and skills of 15 partners’ staff in the field of methods and tools used in adult education in the field of social involvement and volunteering during 19 months of project implementation, through participation in training and workshops carried out as part of mobility.
 • Developing plans for the development of senior volunteering in the local environment.
 • Development of min. 3 civic projects/offers by seniors for the local community.

Project „Recipe for activity – volunteering for seniors”. (Recipe for activity – volunteering for seniors)” is implemented by the Kwiatonowickie Homini Association with its registered office: Kwiatonowice 2, 38-333 Zagórzany. Financed by the European Union. Small-scale partnerships in the adult education sector.


Organizacja koordynująca/Coordinating organization

Kwiatonowickie Stowarzyszenia Homini


Organizacje Partnerskie/Partner Organizations:

Associazione INNOVAMENTIS

 • Adres/Address: Via Crisafi, 6, 89125 – Reggio Calabria
 • Kraj/Country: Włochy
 • Strona internetowa/Website: www.innovamentis.it
 • Facebook: /innova.mentis
 • E-mail: info@innovamentis.it

Fundacja Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Wyjdź z Domu” 

(Foundation for the Support of Disabled People „Leave Home”)

 • Biuro projektu/Project office: ul. 11 Listopada 27, 38-300 Gorlice (w godzinach od 8.00 do 16.00)
 • Kraj/Country: Polska
 • Strona internetowa/Website: www.wyjdzzdomu.pl
 • Facebook: /fundacjawyjdzzdomu
 • E-mail: fundacja.wyjdz.z.domu@gmail.com
 • Telefon/Phone: +48 606 636 261

Klauzula o wyłączeniu odpowiedzialności/Non-liability clause:

„Poparcie Komisji Europejskiej dla wydania tej publikacji nie stanowi poparcia dla treści, które odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych.”

Ostatnie artykuły

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Pin It on Pinterest

Share This