Projekt „Młodzi w akcji (Youth in action)”

„Młodzi w akcji (Youth in action)” – wymiana praktyk międzynarodowych w celu pobudzenia młodzieży do działania

UMOWA FINANSOWANA dla:

Projektu z wieloma beneficjentami Programu ERASMUS+

Nr umowy: 2020-3-PL01-KA205-095033

Wartość projektu: 104 321,00 EUR

Celem głównym projektu jest wymiana praktyk w celu pobudzenia młodzieży do działania”. Projekt realizowany jest przez Fundację „Wyjdź z Domu” i 4 partnerów społecznych: z Austrii, Chorwacji, Rumunii i Polski w ciągu 18 miesięcy, tj. od kwietnia 2021 r. do końca września 2022 r. Projekt skierowany jest do młodzieży w wieku 13-30 lat (23 osoby) i pracowników kadry edukacyjnej organizacji partnerskich (17 osób) – łącznie zaangażowanych będzie co najmniej 40 osób. Pomysł projektu zrodził się z potrzeby podniesienia potencjału i wiedzy pracowników organizacji pozarządowych zaangażowanych w działania edukacyjne na rzecz młodzieży, promocję zaangażowania obywatelskiego młodych osób w społeczeństwie zdominowanym kulturą mass-mediów a także z powodu starzejących się społeczeństw mniejszych miejscowości Europy środkowej.

GŁÓWNYMI ZAŁOŻENIAMI W PROJEKCIE SĄ:

 • Wzrost umiejętności, wymiana doświadczeń i metod edukacyjnych 17 przedstawicieli kadry edukacji pozaformalnej z organizacji partnerskich w zakresie edukacji młodzieży na polu zaangażowania społecznego, wolontariatu poprzez uczestnictwo w różnych warsztatach i szkoleniach w okresie 18 miesięcy realizacji projektu.
 • Wzrost umiejętności i wiedzy 23 młodych osób w zakresie kompetencji kluczowych, a w szczególności kompetencji społecznych i obywatelskich poprzez uczestnictwo w warsztatach w ramach mobilności, akcji organizowanych w trakcie 18 miesięcy realizacji projektu.

PROJEKT PRZEWIDUJE PRZEPROWADZENIA:

 • 2 międzynarodowe spotkania projektowe w sumie min. 10 osób z kadry zarządzającej projektem,
 • 3 krótkie mobilności szkoleniowe dla pracowników w sumie min. 17 uczestników zespołu edukacyjnego partnerów projektu,
 • 2 planowanych mobilności typu „Mobilność mieszana młodych ludzi” dla co najmniej 23 uczestników projektu w wieku 13- 30 lat,
 • przeprowadzenie 152 godzin lekcyjnych zajęć / warsztatów / szkoleń edukacyjnych w ramach mobilności realizowanych w ramach projektu.

ZAKŁADANE REZULTATY PROJEKTU:

 • wzrost wiedzy i umiejętności pracowników kadry edukacji z organizacji partnerskich w zakresie wykorzystania nowatorskich metod edukacji pozaformalnej młodzieży poprzez uczestnictwo we wspólnych warsztatach, wymianach doświadczeń dotyczących np. coachingu, teatru i odgrywania ról, grywalizacji, pracy zespołowej, myślenia projektowego.
 • Wzrost wiedzy i umiejętności przedstawicieli młodzieży z organizacji partnerskich w zakresie planowania, przygotowywania działań, projektów i produktów poprzez uczestnictwo w warsztatach, szkoleniach organizowanych w trakcie mobilności łączonych.
 • zebranie doświadczeń pracowników organizacji w zakresie organizacji i realizacji wolontariatu młodzieży oraz wymiana praktyk organizacji wolontariatu w specyfice różnych krajów,
 • doskonalenie kadry projektu i organizacji partnerskich w pracy w międzynarodowej grupie roboczej,
 • podniesienie kompetencji językowych i interpersonalnych przez kadrę projektu, organizacji partnerskich oraz uczestniczącą młodzież,
 • zwiększenie świadomości różnorodności kulturowej państw Partnerów i społeczeństwa europejskiego.
 • opracowanie planów działania, projektów i ich wdrożenie przez młodzież w trakcie inicjatywy lokalnej w każdym z krajów partnerskich;
 • wzrost wiedzy młodzieży w zakresie możliwości jakie mają korzystając z takich programów jak Europejski Korpus Solidarności, Projekty Solidarności, budżety obywatelskie, czy programy, konkursy innych organizacji pozarządowych,
 • zwiększenie poziomu wiedzy i umiejętności osób z kadry organizacji partnerskich oraz osób młodych z zakresu niesienia pomocy osobom z niepełnosprawnościami i projektowania działań i przestrzeni dostosowanej do ich potrzeb i możliwości.

Projekt „Młodzi w akcji (Youth in action)” realizowany jest przez Fundację Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych ,, Wyjdź z domu” z siedzibą: ul. Średnie 85, 38-321 Moszczenica w ramach ERASMUS+ PARTNERSTWA STRATEGICZNE.

English version

The main goal of the project is the exchange of practices in order to stimulate youth to action. The project is run by the „Leave Home” Foundation and 4 social partners: from Austria, Croatia, Romania and Poland for 18 months, i.e. from April 2021 to the end of September 2022. The project is aimed at young people aged 13-30 (23 people) and employees of the educational staff of partner organizations (17 people) – a total of at least 40 people will be involved. The idea of ​​the project was born out of the need to increase the potential and knowledge of employees of non-governmental organizations involved in educational activities for the benefit of young people, promoting the civic involvement of young people in a society dominated by mass-media culture, as well as the aging societies of smaller towns in Central Europe.

THE MAIN ASSUMPTIONS OF THE PROJECT ARE:

 • Increase of skills, exchange of experiences and educational methods 17 representatives of non-formal education staff from partner organizations in the field of youth education in the field of social involvement and voluntary work through participation in various workshops and training during 18 months of project implementation.
 • Increasing the skills and knowledge of 23 young people in the field of key competences, in particular social and civic competences through participation in mobility workshops and actions organized during the 18 months of the project.

THE PROJECT IS TO BE CARRIED OUT:

 • 2 international project meetings in total, min. 10 people from the project management staff,
 • 3 short training mobility for employees in total min. 17 participants of the educational team of the project partners,
 • 2 planned mobilities of the type „Mixed mobility of young people” for at least 23 participants of the project aged 13-30
 • conducting 152 class hours of classes / workshops / educational training within the framework of mobility implemented under the project.

EXPECTED PROJECT RESULTS:

 • increasing the knowledge and skills of education staff from partner organizations in the use of innovative methods of non-formal education of young people through participation in, workshops and exchanges of experiences regarding, for example, coaching, theater and role-playing, gamification, teamwork, and project thinking.
 • Increasing the knowledge and skills of youth representatives from partner organizations in the field of planning and preparation of activities, projects and products through participation in workshops, trainings organized during combined mobility.
 • gathering the experience of employees of the organization in the field of organization and implementation of youth volunteering and the exchange of volunteering organization practices in the specificity of different countries
 • improving project staff and partner organizations in working in an international working group,
 • increasing linguistic and interpersonal competences by the project staff, partner organizations and participating young people,
 • increasing awareness of the cultural diversity of the Partner countries and the European society
 • development of action plans, projects and their implementation by young people during the local initiative in each of the partner countries;
 • increasing the knowledge of young people about the opportunities they have when using programs such as the European Solidarity Corps, Solidarity Projects, partcipating budgets, or programs and competitions of other non-governmental organizations,
 • increasing the level of knowledge and skills of people from the staff of partner organizations and young people in the field of helping people with disabilities and designing activities and spaces tailored to their needs and capabilities.

The project „Youth in action” is carried out by the Foundation for the Support of Disabled People „Leave Home” with headquarters at ul. Średnie 85, 38-321 Moszczenica under ERASMUS + STRATEGIC PARTNERSHIPS.

Organizacja koordynująca/Coordinating organization:

Fundacja Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Wyjdź z Domu” ⤵

Foundation for the Support of Disabled People „Leave Home”

Prezes/President – Agnieszka Pyzik (przedstawiciel prawny)

Telefon/Phone:  +48 730 777 293

E-mail: fundacja.wyjdz.z.domu@gmail.com

Wiceprezes/Vice President  – Stanisław Gurba (osoba do kontaktu)

Telefon/Phone: +48 606 636 261

E-mail: fundacja.wyjdz.z.domu@gmail.com

Fundacja „Wyjdź z Domu”

Organizacje Partnerskie/Partner Organizations:

A4ACTION- ASOCIATIA PENTRU INITIATIVE SI DEZVOLTARE CONTINUA ⤵

Prezes/President – Iuliana Adriana Pavel (przedstawiciel prawny, osobo do kontaktu)

Telefon/Phone: +40 745 155 392

E-mail: Iuliana.pavel@a4action.ro

Adres/Address: Str. Rovine, No. 1, Ghermanesti
Kraj/Country: Rumunia
Kod pocztowy/Postal Code: 077165
Miejscowość/Town: Ghermanesti

A4ACTION

 • Strona internetowa/Website: www.a4action.ro
 • E-mail: partner@a4action.ro
 • Telefon/Phone: +40 745 155 392

InterAktion – Verein für ein interkulturelles Zusammenleben ⤵

Prezes/President – Goran Janevski (przedstawiciel prawny, osobo do kontaktu)

Telefon/Phone: +43 664 430 9278

E-mail: verein.interaktion@gmail.com

Adres/Address: Rebenburggasse 5
Kraj/Country: Austria
Kod pocztowy/Postal Code:  8793
Miejscowość/Town:  Trofaiach

InterAktion


Udruga Delta ⤵

Dyrektor wykonawczy/Excutive Director – Maja Uršić Staraj (przedstawiciel prawny)

Telefon/Phone: +38 551 337 279

E-mail: delta@udruga-delta.hr

Menedżer projektu/Project Manager Maša Cek (osoba do kontaktu)

Telefon/Phone:+38 551 337 279

E-mail: masa.cek@udruga-delta.hr

Adres/Address: Blaža Polića 2/4
Kraj/Country: Chorwacja
Kod pocztowy/Postal Code: 51000
Miejscowość/Town: Rijeka

Udruga Delta

 • Strona internetowa/Website: www.udruga-delta.hr
 • E-mail: delta@udruga-delta.hr
 • Telefon/Phone: +38 551 337 279, +38 591 482 5448

Kwiatonowickie Stowarzyszenie Homini ⤵

Wiceprezes/Vice President  Aleksandra Gołąb (osoba do kontaktu)

Telefon/Phone: +48 791 659 001

E-mail: sowkkwiatonowice@o2.pl

Adres/Address: Kwiatonowice 21
Kraj/Country: Polska
Kod pocztowy/Postal Code: 38-333
Miejscowość/Town: Zagórzany

KS Homini

 • Strona internetowa/Website: www.kwiatonowice.pl
 • E-mail: sowkkwiatonowice@o2.pl
 • TelefonPhone: +48 519 547 244, +48 519 549 315

Klauzula o wyłączeniu odpowiedzialności/Non-liability clause:

„Poparcie Komisji Europejskiej dla wydania tej publikacji nie stanowi poparcia dla treści, które odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych.”

 

Ostatnie artykuły

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Pin It on Pinterest

Share This