Projekt „Bądź aktywny – działaj”

 

Fundacja „Wyjdź z Domu” zaprasza osoby niepracujące (bierne zawodowo i bezrobotne) z terenu powiatu gorlickiego do uczestnictwa w projekcie pn. „Bądź aktywny – działaj”.

Projekt ten skierowany jest do 28 niepracujących osób (biernych zawodowo i bezrobotnych, defaworyzowanych na rynku pracy) w wieku 30+ i więcej, które są:

 1. osobami z niepełnosprawnościami
 2. osobami niskowykwalifikowanymi

W projekcie nie mogą brać udziału osoby, które:

–         są ubezpieczone w KRUS, jako rolnik

–         są ubezpieczone  w KRUS jako domownik rolnika (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników- Dz.U.2016r.,poz.277)

–         Uwaga! Osoby zarejestrowane w KRUS, mogą wziąć udział w projekcie pod warunkiem zawieszenia opłacania składek w KRUS na czas uczestnictwa w projekcie.

Projekt ma na celu zwiększenie aktywności zawodowej 28 osób (16 K, 12 M) z terenu powiatu gorlickiego w wieku 30+ (17 os z niepełnosprawnościami, 11 os o niskich kwalifikacjach) pozostających bez zatrudnienia i defaworyzowanych na rynku pracy.

Kluczowe działania obejmują:

 1. identyfikację indywidualnych potrzeb Uczestników Projektu wraz z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania;
 2. wyjazdy szkoleniowo-terapeutyczne;
 3. pośrednictwo pracy;
 4. certyfikowane kursy/szkolenia zawodowe;
 5. staże ukierunkowane na zdobycie doświadczenia zawodowego;
 6. poradnictwo dla uczestników projektu opiekujących się osobami zależnymi.

Wszystkie działania realizowane w projekcie są dla uczestników bezpłatne.

Projekt jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Fundacja „Wyjdź z Domu deklaruje zastosowanie standardów dostępności w odniesieniu do każdego adekwatnego zaplanowanego wsparcia. W przypadku standardu szkoleniowego i edukacyjnego nastąpiło dostosowanie czasu trwania wsparcia do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (np. poprzez zwiększenie liczby godzin szkoleniowych i edukacyjnych, przygotowanie materiałów szkoleniowych w formie dopasowanej do rodzaju niepełnosprawności uczestnika projektu).
W przypadku standardu informacyjno-promocyjnego i cyfrowego nastąpiło spełnienie standardu między innymi poprzez:
– zamieszczenie materiałów informacyjno-promocyjnych w miejscach umożliwiających osobom z różnymi niepełnosprawnościami dotarcie do informacji o projekcie,
– poinformowanie o realizacji projektu organizacji i instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych – potencjalnych uczestników projektu,
– strona internetowa projektodawcy/projektu, na której będzie można znaleźć informacje o projekcie, jest zgodna ze standardem WCAG 2.0 na poziomie co najmniej AA
W przypadku standardu architektonicznego, nastąpiło spełnienie wymagań dostępności między innymi poprzez:
– wszystkie działania projektowe odbywają się w miejscach dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami o odpowiedniej szerokości korytarzy, umożliwiających obrócenie się osobie poruszającej się na wózku inwalidzkim (minimum 150 cm) oraz odpowiedniej szerokości wejść do budynku oraz do sal konferencyjnych,
– biuro projektu jest dostosowane do różnych dysfunkcji i rodzajów niepełnosprawności. Znajduje się będzie na kondygnacji dostępnej dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich z dostępem do toalety przystosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnością,
– przed budynkiem biura znajdują się miejsca parkingowe przystosowane i oznaczone dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Budynek w którym znajduje się biuro fundacji doposażone jest także w windę, wyposażoną w system głośnomówiący, a także oznaczenia pisane alfabetem Braila.
W przypadku standardu transportowego: – na wyjazd szkoleniowo – terapeutyczny, nastąpiło spełnienie wymagań między innymi poprzez zapewnienie autokaru dostosowanego do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich (autokar wyposażony w windę), wyposażony ponadto w alarmowe przyciski przy miejscach przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami, informujące kierowcę o konieczności sprawdzenia potrzeb podróżującego. Ponadto biuro projektu znajduje się w bliskiej odległości od przystanków autobusowych MZK Gorlice, a także w niewielkiej odległości od gorlickiego dworca autobusowego (ok 200 m).

Osobom, które uczestniczą w szkoleniach wypłacane jest stypendium szkoleniowe w wysokości 120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust.1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Wysokość stypendium zależna jest od ilości godzin szkolenia (1 godzina – 6,65 zł netto).

Osobom biorącym udział w stażach wypłacane jest stypendium stażowe w wysokości 120% zasiłku.

Organizator pokrywa również koszty niezbędnych badań lekarskich oraz koszt dojazdu uczestników na spotkania z doradcą zawodowym i staż zawodowy.

 Szczegółowe informacje dostępne są:

 • pod nr tel.  730 777 293730 777 296,
 • pod e-mailem – fundacja.wyjdz.z.domu@gmail.com
 • strona internetowa: wyjdzzdomu.pl
 • biuro projektu (nieczynne): ul. Michalusa 18, 38-300 Gorlice
 • biuro projektu aktualne od grudnia 2019 r.: ul. 11 Listopada 27, 38-300 Gorlice (w godzinach od 8.00 do 14.00)

Projekt „Bądź aktywny – działaj” dedykowany jest do grupy 28 osób (16 K, 12 M) w wieku 30+ i więcej, mieszkańców powiatu gorlickiego, pozostających bez zatrudnienia i defaworyzowanych na rynku pracy.

Projekt „Bądź aktywny – działaj” realizowany jest przez Fundację Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych ,, Wyjdź z domu” z siedzibą: ul. Średnie 85, 38-321 Moszczenica w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 8 Oś Priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa, z Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt dofinansowany jest z Funduszy Europejskich, nr umowy w RPMP.08.02.00-12-0158/18-00.

Wartość projektu: 401,465.80 złotych

Wkład funduszy europejskich: 341,245.93 złotych.

 

Ostatnie artykuły

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Pin It on Pinterest

Share This