"Opieka wytchnieniowa"

Program „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami” – edycja 2023

 

 

Fundacja Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Wyjdź z Domu” w związku z przyznaniem przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej środków finansowych z Funduszu Solidarnościowego na Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, ogłasza nabór Uczestników/osób chętnych do skorzystania ze wsparcia w ramach usługi opieki wytchnieniowej zamieszkałych na terenie powiatu gorlickiego.

INFORMACJE O PROGRAMIE

ADRESACI: (kto może skorzystać z usług opieki wytchnieniowej)

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 • osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub równoważne, Którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osoba niepełnosprawną.

Program adresowany jest do członków rodziny lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opieką nad osobami niepełnosprawnymi, które:

 • Posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • Stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówki pobytu całodobowego,
 • W ocenie pomiaru ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu zawartych w Karcie pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM otrzyma wynik od 18 do 75 punktów.

Program jest realizowany w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Fundacja Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Wyjdź z Domu”  przewiduje objąć wsparciem:

 • 12 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, (w tym 1 osoba całodobowo),
 • 4 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Limit godzin usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego wynosi 216 godzin na osobę.

Powyższe limity dotyczą również:

 • więcej niż jednego opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad jedną osoba niepełnosprawną,
 • opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę dla więcej niż 1 osoby niepełnosprawnej.

*Uczestnik Programu nie ponosi odpłatności za usługi opieki wytchnieniowej.

KTO MOŻE ŚWIADCZYĆ USŁUGI OPIEKI WYTCHNIENIOWEJ

Usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej może świadczyć osoba wskazana przez uczestnika programu.

Osoba wskazana przez Uczestnika do świadczenia usługi opieki wytchnieniowej musi posiadać:

 • dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/ pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej (tj. rehabilitant, terapeuta, terapeuta zajęciowy, opiekun medyczny, opiekun osób starszych, opiekun w domu pomocy społecznej, opiekun dziecięcy, opiekun środowiskowy, siostra PCK, opiekun domowy) lub,
 • co najmniej 6 miesięczne udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/ opieki osobom niepełnosprawnym. W tym np. doświadczenie zawodowe, udzielania wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu.

Usługi opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone przez członków rodziny uczestnika, opiekunów prawnych uczestnika lub osoby faktycznie zamieszkujące razem z uczestnikiem Programu.

Za członków rodziny uznaje się rodziców, dziadków, pradziadków, dzieci, wnuki, prawnuki, małżonka, rodzeństwo, teściów, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu lub w stosunku przysposobienia z uczestnikiem Programu. 

KIEDY MOŻNA ŚWIADCZYĆ USŁUGI OPIEKI WYTCHNIENIOWEJ

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodziny lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach w opiece nad osobami niepełnosprawnymi lub zapewnienie im czasowego zastępstwa.

Usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego mogą być świadczone w godzinach od 6.00 do 22.00. Maksymalna długość nieprzerwanego świadczenia usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego wynosi 12 godzin dla jednej osoby niepełnosprawnej.

W godzinach realizacji usług opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków Funduszu, nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2021 poz. 2268 z późn. zm.), inne usługi finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie do usług opieki wytchnieniowej finansowane ze środków publicznych.

Okres realizacji Programu – do 31.12.2023r.

SPOSÓB ZGŁOSZENIA DO PROGRAMU

 • Biuro fundacji: ul. 11 Listopada 27, 38-300 Gorlice w godzinach pracy od 8:00 do 16:00.
 • Telefon: 730 777 296
 • E-mail: fundacja.wyjdz.z.domu@gmail.com

Przed zgłoszeniem do programu, Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2023”

Usługi opieki wytchnieniowej będą mogły być przyznane (po spełnieniu kryteriów zawartych w Programie) na podstawie złożonych dokumentów:

DOKUMENTY REKRUTACYJNE DO POBRANIA PONIŻEJ⤵️⤵️ 

 1. FWzD Karta zgłoszenia do OW.pdf
 2. FWzD Karta pomiaru niezależności OW.pdf
 3. FWzD Karta realizacji zadania OW.pdf
 4. FWzD Karta RODO OW.pdf
 5. FWzD Program OW.pdf

Pin It on Pinterest

Share This