"Opieka wytchnieniowa"

Program „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami” – edycja 2023

 

 

Fundacja Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Wyjdź z Domu” w związku z przyznaniem przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej środków finansowych z Funduszu Solidarnościowego na Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, ogłasza nabór Uczestników/osób chętnych do skorzystania ze wsparcia w ramach usługi opieki wytchnieniowej zamieszkałych na terenie powiatu gorlickiego.

INFORMACJE O PROGRAMIE

ADRESACI: (kto może skorzystać z usług opieki wytchnieniowej)

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 • osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub równoważne, Którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osoba niepełnosprawną.

Program adresowany jest do członków rodziny lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opieką nad osobami niepełnosprawnymi, które:

 • Posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • Stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówki pobytu całodobowego,
 • W ocenie pomiaru ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu zawartych w Karcie pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM otrzyma wynik od 18 do 75 punktów.

Program jest realizowany w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Fundacja Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Wyjdź z Domu”  przewiduje objąć wsparciem:

 • 12 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, (w tym 1 osoba całodobowo),
 • 4 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Limit godzin usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego wynosi 216 godzin na osobę.

Powyższe limity dotyczą również:

 • więcej niż jednego opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad jedną osoba niepełnosprawną,
 • opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę dla więcej niż 1 osoby niepełnosprawnej.

*Uczestnik Programu nie ponosi odpłatności za usługi opieki wytchnieniowej.

KTO MOŻE ŚWIADCZYĆ USŁUGI OPIEKI WYTCHNIENIOWEJ

Usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej może świadczyć osoba wskazana przez uczestnika programu.

Osoba wskazana przez Uczestnika do świadczenia usługi opieki wytchnieniowej musi posiadać:

 • dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/ pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej (tj. rehabilitant, terapeuta, terapeuta zajęciowy, opiekun medyczny, opiekun osób starszych, opiekun w domu pomocy społecznej, opiekun dziecięcy, opiekun środowiskowy, siostra PCK, opiekun domowy) lub,
 • co najmniej 6 miesięczne udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/ opieki osobom niepełnosprawnym. W tym np. doświadczenie zawodowe, udzielania wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu.

Usługi opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone przez członków rodziny uczestnika, opiekunów prawnych uczestnika lub osoby faktycznie zamieszkujące razem z uczestnikiem Programu.

Za członków rodziny uznaje się rodziców, dziadków, pradziadków, dzieci, wnuki, prawnuki, małżonka, rodzeństwo, teściów, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu lub w stosunku przysposobienia z uczestnikiem Programu. 

KIEDY MOŻNA ŚWIADCZYĆ USŁUGI OPIEKI WYTCHNIENIOWEJ

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodziny lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach w opiece nad osobami niepełnosprawnymi lub zapewnienie im czasowego zastępstwa.

Usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego mogą być świadczone w godzinach od 6.00 do 22.00. Maksymalna długość nieprzerwanego świadczenia usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego wynosi 12 godzin dla jednej osoby niepełnosprawnej.

W godzinach realizacji usług opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków Funduszu, nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2021 poz. 2268 z późn. zm.), inne usługi finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie do usług opieki wytchnieniowej finansowane ze środków publicznych.

Okres realizacji Programu – do 31.12.2023r.

SPOSÓB ZGŁOSZENIA DO PROGRAMU

 • Biuro fundacji: ul. 11 Listopada 27, 38-300 Gorlice w godzinach pracy od 8:00 do 16:00.
 • Telefon: 730 777 296
 • E-mail: fundacja .wyjdz.z.domu@google.com.

Przed zgłoszeniem do programu, Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2023”

Usługi opieki wytchnieniowej będą mogły być przyznane (po spełnieniu kryteriów zawartych w Programie) na podstawie złożonych dokumentów:

DOKUMENTY REKRUTACYJNE DO POBRANIA PONIŻEJ⤵️⤵️ 

 1. 📝 FWzD Karta zgłoszenia do OW
 2. 📝 FWzD Karta pomiaru niezależności OW
 3. 📝 FWzD Karta realizacji zadania OW
 4. 📝 FWzD Karta RODO OW
 5. 📝 FWzD Program OW

Pin It on Pinterest

Share This