„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami”

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2023

 

 

Fundacja Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Wyjdź z Domu” w związku z przyznaniem przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej środków finansowych z Funduszu Solidarnościowego na Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023, ogłasza nabór Uczestników/osób chętnych do skorzystania ze wsparcia świadczonego przez asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej. Zadanie pn. „Zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami z terenu województwa małopolskiego dostępności do usług asystencji osobistej” będzie realizowane na obszarze całego województwa małopolskiego, w tym w szczególności na terenie miasta Krakowa oraz w powiatach gorlickim i krakowskim.

INFORMACJE O PROGRAMIE

ADRESACI: (kto może skorzystać z usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej)

 • Dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczność stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
 • Osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub równoważne,
 • Osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Fundacja Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Wyjdź z Domu” przewiduje objąć wsparciem:

 • 1 dziecko do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 • 5 osób dorosłych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • 5 osób dorosłych posiadających niepełnosprawność sprzężoną.

Uczestnik Programu nie ponosi odpłatności za usługi asystenta.

 KTO MOŻE ŚWIADCZYĆ USŁUGI ASYSTENTA

Usługi asystenta osoby niepełnosprawnej może świadczyć osoba wskazana przez Uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, która spełnia przynajmniej jeden z następujących  warunków:

 • posiadająca dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta lub,
 • posiadająca co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu;

Uczestnik lub jego opiekun prawny składa pisemne oświadczenie, że wskazana przez niego osoba jest przygotowana do realizacji usług asystenckich.

WAŻNE :

W przypadku świadczenia usług asystenta na rzecz dzieci do 16 roku życia wymagane jest: 

 • zaświadczenie o niekaralności, 
 • pisemna informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym,     
 • pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka niepełnosprawnego.                               

Asystentem nie może być osoba, która jest członkiem rodziny* uczestnika Programu, opiekunem prawnym uczestnika Programu lub osobą pozostającą we wspólnym pożyciu lub w stosunku przysposobienia.

*Za członka rodziny uznaje się rodziców, dziadków, pradziadków, dzieci wnuki, prawnuki, małżonka, rodzeństwo, teściów, macochę i ojczyma.

NA CZYM BĘDĄ POLEGAĆ USŁUGI ASYSTENTA

 • Usługi asystenta polegają na pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności oraz wsparciu w zakresie funkcjonowania w życiu społecznym, m.in.:
 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika Programu miejsce,
 • załatwieniu spraw urzędowych
 • korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.),
 • zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

KIEDY ASYSTENT MOŻE ŚWIADCZYĆ USŁUGI

 • Usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu, przy czym przez tą samą osobę maksymalnie do 12 godzina na dobę.
 • W godzinach realizacji usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2021 poz. 2268 z późn. zm.), inne usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie do usług asystenta osoby niepełnosprawnej finansowane ze środków publicznych.

Limit godzin przypadających na 1 uczestnika Programu:

 • dla dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności – 314 godzin 
 • dla  osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną – 650 godzin

Okres realizacji Programu – do 31.12.2023r.

SPOSÓB ZGŁOSZENIA DO PROGRAMU

 • Biuro fundacji: ul. 11 Listopada 27, 38-300 Gorlice w godzinach pracy od 8:00 do 16:00.
 • Telefon: 730 777 296
 • E-mail: fundacja.wyjdz.z.domu@gmail.com

Przed zgłoszeniem do Programu, Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z treścią Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023.

Usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej będą mogły być przyznane (po spełnieniu kryteriów zawartych w Programie) na podstawie złożonych dokumentów:

DOKUMENTY REKRUTACYJNE DO POBRANIA PONIŻEJ ⤵️⤵️

 1. FWzD_Karta zgłoszenia do Programu ASON.pdf
 2. FWzD_Karta zakresu czynności w ramach usług asystencji osobistej ASON.pdf
 3. FWzD_Karta realizacji usługi asystencji osobistej ASON.pdf
 4. FWzD_Karta RODO ASON.pdf
 5. FWzD_Program ASON.pdf

Pin It on Pinterest

Share This