"Opieka wytchnieniowa"

Program resortowy „Opieka wytchnieniowa” dla Organizacji Pozarządowych
– edycja 2024

 

 

Fundacja Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Wyjdź z Domu” w związku z przyznaniem przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej środków finansowych na Program resortowy „Opieka wytchnieniowa” dla Organizacji Pozarządowych – edycja 2024, ogłasza nabór Uczestników/osób chętnych do skorzystania ze wsparcia w ramach usługi opieki wytchnieniowej zamieszkałych na terenie całego powiatu gorlickiego (województwo małopolskie) oraz w powiecie stalowowolskim (woj. podkarpackie, gmina miejska Stalowa Wola).

Rekrutacja do Programu trwa od 04.03.2024 r. – 15.03.2024 r.

CEL PROGRAMU

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach przez zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych.

ADRESACI

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 • dziećmi do ukończenia 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 • osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub równoważne.

Na potrzeby realizacji Programu za opiekuna osoby z niepełnosprawnością uznaje się opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad osobą posiadającą orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne oraz opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad dzieckiem do ukończenia 16. roku życia posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności (w tym opiekuna sprawującego opiekę w ramach rodziny zastępczej i rodzinnego domu dziecka).

KTO MOŻE ŚWIADCZYĆ USŁUGI OPIEKI WYTCHNIENIOWEJ

Usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością może świadczyć osoba wskazana przez uczestnika programu.

Usługi opieki wytchnieniowej mogą być świadczone przez osoby niebędące członkami rodziny osoby z niepełnosprawnością, opiekunami osoby z niepełnosprawnością lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z osobą z niepełnosprawnością.

Na potrzeby realizacji Programu za członków rodziny osoby z niepełnosprawnością uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, zięcia, synową, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z osobą z niepełnosprawnością.

Usługi opieki wytchnieniowej mogą być świadczone przez osoby które:

1) posiadają dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie: asystent osoby niepełnosprawnej, pielęgniarka, siostra PCK, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, fizjoterapeuta lub

2) posiadają co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami, np. doświadczenie zawodowe, doświadczenie w udzielaniu wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu,

W przypadku gdy usługi opieki wytchnieniowej będą świadczone dla członków rodziny lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności, w odniesieniu do osób, które mają świadczyć usługi opieki  wytchnieniowej, wymagane są także:

 • zaświadczenie o niekaralności;
 • informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym w postaci wydruku pobranej informacji z Rejestru;
 • pisemna akceptacja osoby, która ma świadczyć usługę opieki wytchnieniowej ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

KIEDY MOŻNA ŚWIADCZYĆ USŁUGI OPIEKI WYTCHNIENIOWEJ

Usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego mogą być świadczone w godzinach od 6.00 do 22.00. Maksymalna długość nieprzerwanego świadczenia usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego wynosi 12 godzin dla jednej osoby z niepełnosprawnością.

W godzinach realizacji usług opieki wytchnieniowej, finansowanych ze środków Funduszu, nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, inne usługi finansowane ze środków Funduszu albo finansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie do usług opieki wytchnieniowej finansowane ze środków publicznych (dot. m.in. Programu ,,Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego).

Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za realizację usługi w ramach Programu.

Okres realizacji Programu – do 31.12.2024 r.

Fundacja ,,Wyjdź z Domu” w 2024 r. planuje w ramach Programu objąć wsparciem asystenta osobistego:

 • 11 opiekunów osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • 5 rodziców/opiekunów dzieci do ukończenia 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności. 

W przypadku zainteresowania przekraczającego założoną ilość osób fundacja może podjąć decyzję o zmniejszeniu średniej ilości godzin przypadających na danego uczestnika i objęciem pomocy większej liczby osób.

SPOSÓB ZGŁOSZENIA DO PROGRAMU

 • Biuro fundacji: ul. 11 Listopada 27, 38-300 Gorlice w godzinach pracy od 8:00 do 16:00.
 • Telefon: (+48) 730 777 296
 • E-mail: fundacja.wyjdz.z.domu@gmail.com

Przed zgłoszeniem do Programu, Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Organizacji Pozarządowych – edycja 2024.

Usługi opieki wytchnieniowej będą mogły być przyznane (po spełnieniu kryteriów zawartych w Programie) na podstawie złożonych dokumentów i kolejności zgłoszeń do programu:

 • Karta zgłoszenia do Programu
 • Klauzula informacyjna RODO
 • Kserokopia aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

DOKUMENTY REKRUTACYJNE DO POBRANIA PONIŻEJ⤵️⤵️ 

 1. FWzD Karta zgłoszeniowa do programu OW.doc
 2. FWzD Karta zgłoszeniowa do programu OW.pdf
 3. FWzD Klauzula informacyjna rodo OW.pdf
 4. FWzD Program OW.pdf

Pin It on Pinterest

Share This