Spotkanie przygotowawcze w ramach projektu – Edukacja ekologiczna przeciwko wykluczeniu społecznemu”

W dniach 29-30.06.2022 r. w Gorlicach odbyło się spotkanie partnerów ze Słowenii (Drustvo Za Trajnostni Razvoj In Osebnostno Rast – Istitut Treelogy) i Polski (Stowarzyszenie ,,Skrawek Nieba”) w sprawie projektu ,,Edukacja ekologiczna przeciwko wykluczeniu społecznemu” (,,Environmental education against social exclusion”) prowadzonego przez Fundacja Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Wyjdź z Domu”. Pierwsza mobilność stanowi wizytę przygotowawczą w ramach programu Erasmus+ partnerstwa na małą skalę w sektorze edukacji dorosłych. Podczas spotkania została ustalona metodologia pracy, opracowane wzory dokumentów formalnych, omówiony szczegółowo harmonogram działań, budżet oraz sposoby na prowadzenie działań promocyjnych oraz upowszechnianie rezultatów. Dzięki wizycie nastąpiło lepsze poznanie naszych partnerów oraz mieliśmy okazję wymienić się wspólnymi doświadczeniami z realizacji innych działań projektowych.
 
English version
Meeting of partners on 29-30.06.2022 from Slovenia (Drustvo Za Trajnostni Razvoj In Osebnostno Rast „Istitut Treelogy”) and Poland („Skrawek Nieba” organization) on the project „Environmental education against social exclusion” run by the Foundation for the Support of Disabled People „Leave Home”. The first mobility is a preparatory visit under the Erasmus + Small Scale Partnerships in the adult education sector. During the meeting, the methodology of work was established, templates of formal documents were developed, the schedule of activities, budget and methods of conducting promotional activities and disseminating the results were discussed in detail. Thanks to the visit, we got to know our partners better and we had the opportunity to exchange experiences from the implementation of other project activities.
 

Ostatnie artykuły

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Pin It on Pinterest

Share This