„Młodzi w akcji (Youth in action)” – Rumunia 2022

       

 

 „Młodzi w akcji (Youth in action)” wymiana praktyk międzynarodowych
w celu pobudzenia młodzieży do działania

    W ramach projektu ,,Młodzi w akcji (Youth in action) Erasmus+ KA w dniach 8-10 marca 2022 r. kadra edukacji młodzieży fundacji wzięła udział w mobilności szkoleniowej dzięki, której poznała wiele różnych form aktywności i metod edukacji pozaformalnej.

W wyjeździe wzięło udział 16 osób z partnerskich organizacji:

– A4ACTION (Rumunia)

– InterAktion (Austria)

– Udruga Delta (Chorwacja)

– Kwiatonowickie Stowarzyszenie Homini (Dominikowice)

   Celem mobilności był wzrost umiejętności, wymiana doświadczeń i metod wśród 16 przedstawicieli kadry edukacji pozaformalnej z organizacji partnerskich w zakresie pracy z grupą młodzieży z wykorzystaniem metod teatru, odgrywania ról, rekreacji, pracy zespołowej
i komunikacji poprzez uczestnictwo w zajęciach indywidualnych, w parach oraz grupowych. Uczestnicy dzięki mobilności mieli okazje poznać bogactwo lokalnej kultury Braszowa i okolic. Aktywna partycypacja w szkoleniu pozwoliła uczestnikom na zapoznanie się z nowymi, innowacyjnymi metodami pracy z młodymi ludźmi (m.in. ,,Forum-theater” ,,Labyrinth-theater”). Udział w tej mobilności pozwolił na poznanie sposobów na pobudzanie młodzieży do większego zaangażowania obywatelskiego, podejmowania inicjatyw i wykazywania się postawą proaktywną, przedsiębiorczą na rzecz innych osób w lokalnych społecznościach.

 

English version

  As part of the project „Youth in action” Erasmus + KA on March 8-10, 2022, the youth education staff of the Foundation ,,Leave Home” took part in training mobility, thanks to which they learned about many different forms of activity and methods of non-formal education.

The training was attended by 16 people from partner organizations:

  • A4ACTION- ASOCIATIA PENTRU INITIATIVE SI DEZVOLTARE CONTINUA (Romania)
  • InterAktion – Verein für ein interkulturelles Zusammenleben (Austria)
  • Udruga Delta (Croatia)
  • Kwiatonowickie Stowarzyszenie Homini (Dominikowice)

  The aim of the mobility was to increase skills, exchange experiences and methods among
16 representatives of non-formal education staff from partner organizations in the field of working with a group of young people using the methods of theater, role playing, recreation, teamwork and communication through participation in individual, pair and group activities. Thanks to the mobility, the participants had the opportunity to learn about the richness of the local culture of Brasov and the surrounding area. Active participation in the training allowed the participants to learn about new, innovative methods of working with young people (including „Forum-theater”, „Labyrinth-theater”). Participation in this mobility allowed to learn the ways to stimulate young people to greater civic involvement, take initiatives and demonstrate a proactive, entrepreneurial attitude for the benefit of other people in local communities.

 

Ostatnie artykuły

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Pin It on Pinterest

Share This