Erasmus+ KA3 ,,VISYON”_1. komunikat prasowy/ Erasmus + KA3 ,,VISYON”_1st Press Release

6 września 2023

Unia Europejska oferuje młodym ludziom w całej Europie ogromne możliwości dzięki wielu programom i inicjatywom, takim jak: projekty Erasmus+, możliwości Europejskiego Korpusu Solidarności, DiscoverEU i wiele więcej! Mimo to wielu młodych ludzi zgłasza niski poziom wiedzy na temat UE i jej funkcji, ma poczucie, że nie otrzymuje wystarczających informacji na ten temat i nie wie, w jaki sposób obywatele mogą uczestniczyć w różnych programach. Z drugiej strony, mimo że młodzi ludzie generalnie popierają UE, w całym społeczeństwie rośnie poziom eurosceptycyzmu. Z tego powodu podczas VI cyklu unijnego „Dialogu Młodzieży – Młodzież w Europie: Co dalej?” które odbyło się w roku 2017/2018 z udziałem młodych ludzi z całej Europy,  11 Europejskich Celów Młodzieżowych zostały opracowane, aby zidentyfikować główne wyzwania, które wpływają na życie młodych ludzi i przyczyniają się do realizacji ich wizji.

Projekt VISYON został opracowany w tych konkretnych ramach, a jego konkretnym celem jest angażowanie, łączenie i wzmacnianie pozycji młodych ludzi w całej Europie poprzez wyposażenie ich w silniejsze poczucie przynależności do społeczeństwa europejskiego, czyniąc ich w ten sposób aktywnymi obywatelami posiadającymi bardzo ważne umiejętności dla XXI wieku. XXI wieku, takie jak umiejętność korzystania
z mediów i tworzenie treści cyfrowych. 

VISYON (Wartości, pomysły i historie ze sceny Youth ON) to europejski projekt Młodzież Razem, którego celem jest:

 • Podnoszenie świadomości młodych Europejczyków na temat bieżących polityk UE dotyczących młodzieży i bezpośrednie angażowanie ich w dialog polityczny i proces decyzyjny
 • Wspieranie aktywnego zaangażowania młodzieży i solidarności transnarodowej 
 • Zapewnienie uczestnikom możliwych do przeniesienia umiejętności i postaw
  w zakresie krytycznego myślenia i zdolności analitycznych, a także kompetencji interpersonalnych, takich jak komunikacja, współpraca, dialog demokratyczny, rozwiązywanie konfliktów
 • Zapewnienie młodym forum do dyskusji na temat ich potrzeb i wyzwań oraz przyczynienia się do realizacji 11 Europejskich Celów Młodzieżowych. 

Wzmacniając udział młodzieży w życiu demokratycznym Europy, projekt wychodzi naprzeciw potrzebie UE budowania lepszej, bardziej ekologicznej, cyfrowej
i włączającej przyszłości poprzez bezpośrednie zaangażowanie młodych ludzi
i organizacji młodzieżowych. Projekt opiera się na innowacyjnym podejściu, które umożliwi młodym ludziom dzielenie się swoimi opiniami i zaleceniami dotyczącymi polityki młodzieżowej UE poprzez tworzenie krótkich filmów. 

Projekt zrzesza kilka organizacji pozarządowych z całej Europy, w szczególności:

 • Entrepreneurship and Social Economy Group (EKO) z Grecji
  – Koordynator projektu
 • Fondatsia Za Predpriemachestvo, Kultura I Obrazovanie (FECE) z Bułgarii
 • Centro Italiano Per L’apprendimento Permanente (CIAPE) z Włoch 
 • VisMedNet Association z Malty
 • yEUth z Holandii 
 • Asociatia Monomyths z Rumunii
 • Youthfully Yours ze Słowacji
 • Amigos De Europa Leonardo Da Vinci (AELV) z Hiszpanii.

W ciągu 24 miesięcy (marzec 2023 – luty 2025) czasu trwania projektu młodzi ludzie wezmą udział w kilku angażujących zajęciach, takich jak: 

 • Lokalne warsztaty we wszystkich krajach partnerskich w celu pogłębienia wiedzy na temat 11 Europejskich Celów Młodzieży, metod cyfrowego opowiadania historii
  i zasad umiejętności korzystania z mediów
 • Stworzenie Europejskiego Dziennika Młodzieży poprzez prowadzenie wywiadów
  i zbieranie osobistych historii, opinii i rad młodych Europejczyków na temat programów UE skierowanych do młodzieży
 • Warsztaty pisania scenariuszy 
 • Międzynarodowa Mobilność Młodzieży w Grecji, gdzie uczestnicy ze wszystkich krajów partnerskich spotkają się, aby sfinalizować swoje scenariusze przy wsparciu profesjonalnej agencji filmowej (Tanino Films z Włoch)
 • Kręcenie filmów krótkometrażowych.

Wreszcie projekt VISYON przewiduje fazę analizy wpływu i maksymalizacji, podczas której opracowany zostanie zestaw narzędzi zapewniający organizacjom młodzieżowym skuteczne metody i podejścia wspierające aktywne zaangażowanie młodzieży w społeczeństwo i wyposażający je w cenne umiejętności osobiste. Wydarzenie zamykające projekt odbędzie się w Rzymie we Włoszech, gdzie zaprezentowane zostaną wyniki projektu VISYON. Stworzy przestrzeń do bezpośredniego dialogu młodych ludzi z decydentami, a także okazję do dyskusji na temat wyników projektu i polityki młodzieżowej. 

Podczas realizacji projektu partnerzy wraz z lokalną młodzieżą stworzą:

 • Europejski Dziennik Młodzieży – zbiór historii, poglądów i rekomendacji 264 młodych obywateli Europy odzwierciedlający aktualny stan skuteczności polityk europejskich w osiąganiu określonych Europejskich Celów Młodzieżowych 
 • Krajowe scenariusze filmów krótkometrażowych, które będą przedstawiać fikcyjne historie, na podstawie wyników zebranych podczas tworzenia Europejskiego Dziennika Młodzieży  
 • Seria 11 filmów krótkometrażowych – po jednym dla każdego Europejskiego Celu Młodzieżowego – przy wsparciu profesjonalnej agencji produkcyjnej. 

Więcej informacji na temat VISYON można znaleźć na stronie:

Strona internetowa VISYON

Strona VISYION na Instagramie

VISYON_Informacja prasowa z maja 2023 r

English version:

EU offers great opportunities for young people around Europe through multiple programmes and initiatives such as: Erasmus+ projects, European Solidarity Corps Opportunities, DiscoverEU and more! Still, many young people report low levels of knowledge of the EU and its functions, they feel that they do not receive enough information about it and do not know how citizens can participate in the various programmes. On the other hand, even though young people generally support the EU, there are increasing levels of Euro-scepticism within society in general. For this reason, during the  6th cycle of the EU “Youth Dialogue – Youth in Europe: What’s next?” which took place in 2017/2018 with young people from all over Europe, 11 European Youth Goals were developed, to identify the main challenges that affect young people’s lives and contribute to realising their vision.

VISYON project was designed in this particular framework, with the specific goal to Engage, Connect and Empower young people across Europe by equipping them with a stronger sense of belonging to the European society, thus turning them into active citizens with highly important skills for the 21st century, such as media literacy and digital content creation.

VISYON (Values, Ideas and Stories from Youth ON stage) is a European Youth Together project that aims to:

 • Raise awareness among young Europeans about current EU youth policies and directly involve them in the political dialogue and decision-making process
 • Foster active youth engagement and transnational solidarity 
 • Provide participants with transferable skills and attitudes on critical thinking and analytical capacity, as well as interpersonal competences such as communication, cooperation, democratic dialogue, conflict resolution
 • Provide youngsters with a forum to discuss their needs and challenges and to contribute to the implementation of the 11 European Youth Goals. 

By strengthening youth participation in Europe’s democratic life, the project addresses the EU need of building a better, greener, digital, and inclusive future through the direct involvement of young people and youth organisations. The project is based on an innovative approach, which will enable young people to share their opinions and recommendations for EU Youth Policies through short-movies creation.

The project unites several NGOs from all over Europe, in particular:

 • Entrepreneurship and Social Economy Group (EKO) from Greece
  – Project coordinator
 • Fondatsia Za Predpriemachestvo, Kultura I Obrazovanie (FECE) from Bulgaria
 • Centro Italiano Per L’apprendimento Permanente (CIAPE) from Italy 
 • VisMedNet Association from Malta
 • yEUth from the Netherlands 
 • Asociatia Monomyths from Romania
 • Youthfully Yours from Slovakia 
 • Amigos De Europa Leonardo Da Vinci (AELV) from Spain.

During the 24 months (March 2023 – February 2025) duration of the project, young people will take part in several engaging activities, such as: 

 • Local workshops in all the partner countries, to deepen their knowledge on the 11 European Youth Goals, Digital Storytelling methods, and principles of Media Literacy
 • Creation of the European Youth Diary, by conducting interviews and collecting personal stories, opinions and advice of young Europeans regarding EU youth-oriented programs
 • Scriptwriting workshops 
 • International Youth Mobility in Greece, where participants from all partner countries will meet to finalize their scrips with the support of professional movie making agency (Tanino Films from Italy)
 • Short movies shootings.

Finally, VISYON foresees an impact analysis and maximisation phase, during which a Toolkit will be developed to provide youth organisations with effective methods and approaches to foster youth’s active involvement in society and equip them with valuable personal skills. The final project event will take place in Rome, Italy, where VISYON results will be presented. It will provide a space for direct dialogue between young people and decision-makers, as well as an opportunity to discuss the project results, along with youth policies. 

During the project implementation, partners together with the local young people will create:

 • The European Youth Diary – a compilation of stories, views, and recommendations of 264 young European citizens reflecting the current state of European policies’ efficiency to achieve the defined European Youth Goals 
 • Countries scriptsfor short movies, which will present the fictional stories, based on results collected through the creation of European Youth Diary  
 • Series of 11 short movies– one for each European Youth Goal – with the support of
  a professional production agency. 

For further information about VISYON please visit:

Strona internetowa VISYON

Strona VISYION na Instagramie

VISYON_Press Release May 2023

Ostatnie artykuły

Zapraszamy na konferencję

Zapraszamy na konferencję

Ośrodek Wsparcia i Testów Kraków-Gorlice wraz z Wydziałem Humanistycznym AGH zapraszają na konferencję „Technologie asystujące w życiu osób z niepełnosprawnościami — nadzieje, obawy, perspektywy”. Odbędzie się ona we wtorek 02.04.2024 na Wydziale Humanistycznym AGH...

czytaj dalej

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Pin It on Pinterest

Share This