DZIENNY DOM SENIORA W GORLICACH

Fundacja „Wyjdź z Domu” jest realizatorem Dziennego Domu Seniora dla uczestników projektu pn. „Aktywny Senior – Dzienny Dom Seniora w Gorlicach ” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencje kryzysowe – SPR.

Nr projektu: RPMP.09.02.03-12-0488/19

 

GŁÓWNYM CELEM DZIAŁALNOŚCI DZIENNEGO DOMU SENIORA (DDS) JEST:

Zapewnienie dziennej opieki oraz aktywizacja i integracja min. 30 osób w wieku 60+ oraz opiekunów nieformalnych z terenu powiatu gorlickiego, w tym osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, a także polepszenie ich funkcjonowania poprzez zapewnienie kompleksowych usług opiekuńczo – pielęgnacyjnych, aktywizacyjno – usprawniających oraz wspomagających podczas 14 miesięcy realizacji projektu. Będzie to realizowane poprzez: pomoc osobom starszym w funkcjonowaniu w warunkach zbliżonych do warunków domowych, osiąganie i utrzymywanie optymalnego poziomu samodzielności i aktywności oraz umożliwianie nawiązywania i utrzymywania relacji społecznych, co ma przeciwdziałać alienacji i osamotnieniu. Opiekunom nieformalnym osób starszych projekt ma umożliwić podejmowanie/ utrzymanie aktywności zawodowej, regenerację sił psychicznych oraz zwiększenie wydolności opiekuńczej.

GRUPA DOCELOWA TO:

Osoby niesamodzielne powyżej 60 roku życia z terenu powiatu gorlickiego, w szczególności mieszkańcy miasta Gorlice, których dotykają problemy w codziennym funkcjonowaniu takie jak: choroba, niepełnosprawność, osamotnienie, wycofanie, bariery komunikacyjne w relacjach z najbliższymi, itp. Ponadto działaniami wspomagającymi zostaną otoczeni opiekunowie nieformalni, którzy będą mieć zapewnione kompleksowe poradnictwo informacyjno – edukacyjne.

INFORMACJE OGÓLNE:

Dzienny Domu Seniora mieści się w budynku dawnego Domu Polsko – Słowackiego, przy ul. Rynek 1 w Gorlicach. Dom Seniora ulokowany jest na dwóch kondygnacjach, gdzie znajdują się: pokoje terapeutyczne do zajęć indywidualnych i grupowych, pokój wypoczynkowy, sala do zajęć ruchowych i salka sportowa, pokój zabiegowy, jadalnia, kuchnia, pomieszczenia biurowe.

W budynku nie występują bariery architektoniczne –  przy wejściu  znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich, zaś w środku obiektu funkcjonuje winda łącząca obie kondygnacje. Łazienka i toalety są dostosowane do potrzeb osób z trudnościami w poruszaniu się. Liczba dostępnych miejsc dla Seniorów – 30.

Zajęcia będą prowadzone od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) przez 8 godzin dziennie.

W RAMACH DZIENNEGO DOMU SENIORA ZAPEWNIAMY:

 • dzienną opiekę oraz aktywizację i integrację;
 • terapie indywidualne i grupowe;
 • zajęcia z fizjoterapeutą / rehabilitantem;
 • spotkania z dietetykiem, psychologiem, logopedą;
 • wyżywienie;
 • animację czasu wolnego.

BEZPOŚREDNIM REZULTATEM PROJEKTU BĘDZIE:

 • zapewnienie dziennej opieki oraz aktywizacja i integracja min. 30 osób w wieku 60+ oraz opiekunów nieformalnych z terenu powiatu gorlickiego, w tym osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, a także polepszenie ich funkcjonowania poprzez zapewnienie kompleksowych usług opiekuńczo – pielęgnacyjnych, aktywizacyjno – usprawniających oraz wspomagających podczas 14 miesięcy realizacji projektu;
 • udział w terapiach indywidualnych i grupowych;
 • przeprowadzenie minimum 183 godz. zajęć z psychologiem;
 • przeprowadzenie min. 1000 godz. zajęć z fizjoterapeutą/rehabilitantem;
 • przeprowadzenie min. 61 godz. zajęć z logopedą;
 • przeprowadzenie min. 56 godz. zajęć z dietetykiem;

DZIIĘKI REALIZACJI PROJEKTU ZOSTANĄ OSIĄGNIĘTE NASTĘPUJĄCE ZMIANY SPOŁECZNE:

 • podniesienie sprawności i aktywizacji wśród osób w wieku 60+ z terenu powiatu gorlickiego;
 • ograniczanie skutków niepełnosprawności fizycznej;
 • kształtowanie umiejętności w zakresie radzenia sobie z problemami życia codziennego;
 • aktywizowanie osób starszych do dalszego podejmowania wysiłku w codziennym życiu i koordynowanie tych przejawów aktywności w zależności od kondycji psychofizycznej;
 • kształtowanie nawyków zachowań prozdrowotnych;
 • przeciwdziałanie  marginalizacji osób starszych;
 • wsparcie rodzin starszych w opiece nad osobami starszymi;
 • zaspokajanie potrzeb kulturalnych, a także towarzyskich;
 • stworzenie warunków sprzyjających samorealizacji, wykorzystania tkwiących w Uczestnikach potencjałów wiedzy i umiejętności wpływających korzystnie na wzrost poczucia własnej wartości;
 • mobilizacja środowiska lokalnego do współdziałania na rzecz osób w wieku 60+

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW ORAZ ZGŁOSZENIA:

Rekrutacja prowadzona będzie dwuetapowo.

 • w pierwszym etapie rekrutacji – przyjmowane będą wnioski przez osoby zainteresowane udziałem w Dziennym Domu Seniora, które będą weryfikowane pod względem spełniania kryteriów formalnych i premiujących.
 • w drugim etapie rekrutacji – rozmowy pogłębione z psychologiem i pracownikiem socjalnym. Ostateczne rozpoczęcie udziału w projekcie będzie następować po uprawomocnieniu się decyzji kierującej do Domu wydanej przez ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania Uczestnika / Uczestniczki. 

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

UDZIAŁ BEZPŁATNY!

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:

Kierownik DDS – Anna Rafa

Telefon: +48 730 777 243

E-mail: ddsgorlice@gmail.com

 • Strona internetowa: www.wyjdzzdomu.pl
 • Facebook: ddsgorlice
 • E-mail: ddsgorlice@gmail.com
 • Adres DDS: ul. Rynek 1, 38-300 Gorlice (w godzinach od 8.00 do 16.00) – (dawny Dom Polsko-Słowacki)

Zadanie publiczne pn. „Prowadzenie Dziennego Domu Seniora dla uczestników projektu pn. „Aktywny Senior – Dzienny Dom Seniora w Gorlicach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020″ na podstawie umowy nr FA-072-20/2021 o realizację zadania publicznego, o której mowa  w art. 16 ust 1*/6* ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  zawartej z Miastem Gorlice w dniu 08 listopada 2021 r. 

 


DOKUMENTY INFORMACYJNE I REKRUTACYJNE DO POBRANIA:

REGULAMIN rekrutacji – naboru i uczestnictwa w projekcie.pdf


POBIERZ ZAŁĄCZNIKI DO WYPEŁNIENIA:

Załącznik nr 1a – formularz zgłoszeniowy osoby niesamodzielnej ubiegającej się o pobyt w DDS w Gorlicach.pdf

Załącznik nr 1b – formularz zgłoszeniowy – opiekuna faktycznego osoby niesamodzielnej.pdf

Załącznik nr 2 – do regulaminu rekrutacji – oświadczenie o doświadczeniu wielokrotnego wykluczenia społecznego.pdf

Załącznik nr 3 – do regulaminu rekrutacji – oświadczenie o dochodach.pdf

Załącznik nr 4 – do regulaminu rekrutacji – oświadczenie o zagrożeniu ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.pdf

Załącznik nr 5a – do regulaminu rekrutacji – deklaracja uczestnictwa w projekcie.pdf

Załącznik nr 5b – do regulaminu rekrutacji – deklaracja uczestnictwa w projekcie.pdf

Załącznik nr 6 – do regulaminu rekrutacji – formularz danych osobowych do projektu.pdf

Załącznik nr 7 – do regulaminu rekrutacji – oświadczenie uczestnika projektu RODO.pdf

Załącznik nr 8 – do regulaminu rekrutacji – porozumienie.pdf

Załącznik nr 9 – do regulaminu – zgoda na wykorzystanie wizerunku.pdf

Załącznik nr 10 – do regulaminu – oświadczenie o rezygnacji z udziału w projekcie.pdf


REGULAMIN ORGANIZACYJNY:

REGULAMIN organizacyjny Dziennego Domu Seniora w Gorlicach.pdf


Pobierz wszystkie załączniki


 

Pin It on Pinterest

Share This