„Zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami z terenu powiatu gorlickiego dostępności do usługi asystencji osobistej”

Rekrutacja do projektu pn. ,,Zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami z terenu powiatu gorlickiego dostępności do usługi asystencji osobistej” ze środków PFRON – edycja 2024/2025

Fundacja Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Wyjdź z Domu” w związku z przyznaniem przez Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych PFRON dofinansowania na realizację projektu pn. ,,Zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami z terenu powiatu gorlickiego dostępności do usługi asystencji osobistej” – edycja 2024/2025, ogłasza nabór Uczestników/osób chętnych do skorzystania ze wsparcia świadczonego przez asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnościami.

Rekrutacja do projektu trwa od 8.07.2024 do 19.07.2024.

Głównym celem zadania  jest świadczenie 9024 godzin usług asystencji osobistej, które mają na celu umożliwienie lub wspomaganie niezależnego życia minimum 12 osób (10 osób dorosłych oraz 2 dzieci) ze znacznym lub umiarkowanych stopniem niepełnosprawności. Zadanie jest skierowane do osób zamieszkałych na terenie powiatu gorlickiego (województwo małopolskie) do 31.03.2025 r.

Osoby rekrutowane będą wpisywane na listę zgłoszeń do projektu w kolejności zgodnej z datą złożenia Karty Zgłoszenia.

Punkty premiujące:

 • zamieszkanie na terenach wiejskich – 1 pkt.
 • osoba samotna – 1 pkt.
 • Osoba nie korzystająca aktualnie ze wsparcia placówek tj. : WTZ, ZAZ, ŚDP, Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością, Opieka wytchnieniowa, itp – 1 pkt.

W przypadku zrekrutowania w pierwszym etapie rekrutacji większej liczby osób niż zakładane 12, stworzona zostanie lista rankingowa. O pozycji na liście decydować będą liczba przyznanych punktów oraz w przypadku równej liczby punktów, termin zgłoszenia do projektu.

!!! W przypadku wystąpienia sytuacji bardzo dużego zainteresowania usługą asystencji osobistej
i zapotrzebowania w środowisku lokalnym, Fundacja może podjąć decyzję o zmniejszeniu średniej ilości godzin wsparcia asystenta na osobę z niepełnosprawnością oraz zwiększeniu liczby osób, którym udzielono wsparcia. !!!

Uczestnik Programu nie ponosi odpłatności za usługi asystenta.

ADRESACI

Grupa docelową projektu są osoby z niepełnosprawnościami (10 osób dorosłych oraz 2 dzieci), które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne) oraz: mają długotrwale naruszoną sprawność fizyczną, psychiczną, intelektualną lub w zakresie zmysłów, co może wraz z różnymi barierami, utrudniać im w sposób istotny udział w życiu społecznym, na zasadzie równości z innymi osobami.

ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

Usługi asystencji osobistej polegają na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością w różnych sferach życia, w tym:

 1. wsparcia uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej,
 2. wsparcia uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie,
 3. wsparcia uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania,
 4. wsparcia uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Zadaniem asystenta nie jest podejmowanie decyzji za osobę z niepełnosprawnością, lecz wyłącznie udzielenie jej pomocy lub wsparcia w realizacji osobistych celów.

Asystent realizuje usługi wyłącznie na rzecz osoby z niepełnosprawnością, na podstawie jej decyzji lub decyzji opiekuna prawnego, a nie dla osób trzecich, w tym członków rodziny osoby z niepełnosprawnością.

KTO MOŻE ŚWIADCZYĆ USŁUGI ASYSTENTA

Usługi asystenta osoby z niepełnosprawnością mogą świadczyć osoby niebędące członkami rodziny uczestnika/opiekunami prawnymi uczestnika lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem. Na potrzeby realizacji Programu za członków rodziny uczestnika uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, zięcia, synową, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem.

Asystentem osobistym osoby z niepełnosprawnością może być osoba:

 • posiadająca dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących zawodach i specjalnościach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, siostra PCK, fizjoterapeuta,
 • posiadającą co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami, np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu,
 • wskazana przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego (w przypadku osoby małoletniej albo ubezwłasnowolnionej całkowicie) w karcie zgłoszenia do projektu.

WAŻNE !!

W przypadku świadczenia usług asystenta na rzecz dzieci do 16 roku życia wymagane jest dodatkowo:

 • zaświadczenie o niekaralności,
 • informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym w postaci wydruku pobranej informacji z Rejestru,
 • pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

KIEDY ASYSTENT MOŻE ŚWIADCZYĆ USŁUGI

Usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu, przy czym przez tego samego asystenta maksymalnie do 12 godzina na dobę. Przez dobę należy rozumieć 24 kolejne godziny, poczynając od godziny, w której asystent rozpoczyna realizację usługi asystencji osobistej.

Do czasu realizacji usługi asystencji osobistej nie wlicza się czasu dojazdu do i od uczestnika. 

W godzinach realizacji usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2023 poz. 901 z późn. zm.), inne usługi finansowane w ramach Funduszu albo finansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie, o którym mowa w ust. 11, finansowane ze środków publicznych.

SPOSÓB ZGŁOSZENIA DO PROGRAMU

 • Biuro fundacji: ul. 11 Listopada 27, 38-300 Gorlice w godzinach pracy od 8:00 do 16:00.
 • Telefon: 730 777 296
 • E-mail: fundacja.wyjdz.z.domu@gmail.com

Przed zgłoszeniem do Programu, Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z warunkami rekrutacji.

Usługi asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością będą mogły być przyznane (po spełnieniu kryteriów zawartych w Programie na podstawie złożonych dokumentów i kolejności zgłoszeń do programu:

DOKUMENTY REKRUTACYJNE DO POBRANIA PONIŻEJ ⤵️⤵️

 1. KARTA ZGŁOSZENIA DO PROGRAMU_PFRON_2024-2025-docx
 2. KARTA ZGŁOSZENIA DO PROGRAMU_PFRON_2024-2025-pdf
 3. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO_PFRON_2024-docx
 4. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO_PFRON_2024-pdf

Obowiązkowo przy składaniu dokumentów rekrutacyjnych wymagane jest okazanie oryginału aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.  

Administratorami danych osobowych beneficjentów ostatecznych projektu oraz personelu projektu, zgromadzonych w ewidencji jest Fundacja ,,Wyjdź z Domu” oraz PFRON. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO” oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Pin It on Pinterest

Share This