„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”

Program resortowy „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Organizacji Pozarządowych – edycja 2024

 

 

Fundacja Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Wyjdź z Domu” w związku z przyznaniem przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej środków finansowych z Funduszu Solidarnościowego na Program „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością” dla Organizacji Pozarządowych – edycja 2024, ogłasza nabór Uczestników/osób chętnych do skorzystania ze wsparcia świadczonego przez asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnościami.

Rekrutacja do Programu trwa od 19.02.2024 r. – 01.03.2024 r.

Głównym celem zadania jest zwiększenie szans na prowadzenie bardziej samodzielnego i aktywnego życia, funkcjonowania i możliwości zaspokajania potrzeb oraz włączenia w życie społeczne osób z niepełnosprawnościami, zamieszkałych na terenie województwa małopolskiego w tym w szczególności miasta Krakowa i powiatów gorlickiego i krakowskiego, uczestniczących w zadaniu, dzięki zapewnieniu im pomocy asystentów osobistych do dnia 31.12.2024 r.

INFORMACJE O PROGRAMIE

ADRESACI (kto może skorzystać z usług asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością).

 • Dzieci do ukończenia 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczność stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
 • Osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub równoważne,
 • Osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi (przez niepełnosprawność sprzężoną rozumie się posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności ze wskazaniem co najmniej dwóch niepełnosprawności). 

Uczestnik Programu nie ponosi odpłatności za usługi asystenta.

NA CZYM BĘDĄ POLEGAĆ USŁUGI ASYSTENTA

Usługi asystencji osobistej polegają na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością
w różnych sferach życia, w tym:

1) wsparcia uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej,

2) wsparcia uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie,

3) wsparcia uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania,

4) wsparcia uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

KTO MOŻE ŚWIADCZYĆ USŁUGI ASYSTENTA

Usługi asystenta osoby z niepełnosprawnością mogą świadczyć osoby niebędące członkami rodziny uczestnika/opiekunami prawnymi uczestnika lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem. Na potrzeby realizacji Programu za członków rodziny uczestnika uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, zięcia, synową, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem.

Asystentem osobistym osoby z niepełnosprawnością może być osoba:

 1. a) posiadająca dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących zawodach
  i specjalnościach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, siostra PCK, fizjoterapeuta
 2. b) posiadającą co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami, np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu
 3. c) wskazana przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego (w przypadku osoby małoletniej albo ubezwłasnowolnionej całkowicie)

WAŻNE

W przypadku świadczenia usług asystenta na rzecz dzieci do 16 roku życia wymagane jest:

 • zaświadczenie o niekaralności
 • informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym w postaci wydruku pobranej informacji z Rejestru 
 • pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością

KIEDY ASYSTENT MOŻE ŚWIADCZYĆ USŁUGI

Usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu, przy czym przez tego samego asystenta maksymalnie do 12 godzina na dobę.

W godzinach realizacji usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2023 poz. 901 z późn. zm.), inne usługi finansowane w ramach Funduszu albo finansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie, o którym mowa w ust. 11, finansowane ze środków publicznych.

SPOSÓB ZGŁOSZENIA DO PROGRAMU

 • Biuro fundacji: ul. 11 Listopada 27, 38-300 Gorlice w godzinach pracy od 8:00 do 16:00.
 • Telefon: 730 777 296
 • E-mail: fundacja.wyjdz.z.domu@gmail.com

Przed zgłoszeniem do Programu, Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z treścią Programu ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” dla Organizacji Pozarządowych – edycja 2024.

Usługi asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością będą mogły być przyznane (po spełnieniu kryteriów zawartych w Programie) na podstawie złożonych dokumentów i kolejności zgłoszeń do programu:

 • Karta zgłoszenia do Programu
 • Klauzula informacyjna RODO
 • Kserokopia aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

Fundacja ,,Wyjdź z Domu” w 2024 r. planuje w ramach Programu objąć wsparciem asystenta osobistego:

 • 7 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną,
 • 8 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • 4 dzieci w wieku do ukończenia 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności.  

W przypadku zainteresowania przekraczającego założoną ilość osób fundacja może podjąć decyzję o zmniejszeniu średniej ilości godzin przypadających na danego uczestnika i objęciem pomocy większej liczby osób. 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE DO POBRANIA PONIŻEJ ⤵️⤵️

 1. FWzD_Karta zgłoszenia do Programu ASON.docx
 2. FWzD_Karta zgłoszenia do Programu ASON.pdf
 3. FWZD Klauzula informacyjna rodo.pdf
 4. FWzD_Program ASON.pdf

Pin It on Pinterest

Share This